Ogłoszenia 2017r.

Data publikacji 06.04.2017

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gaworzyce-wraz z załącznikami

Gaworzyce, dnia 6 kwietnia 2017 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gaworzyce.

 

            Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z poźn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gaworzyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w dniach od 13 kwietnia 2017 r. do 17 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach, ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce, w pok. nr 9 w godz. pracy Urzędu. Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie w tym okresie także udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gaworzycach (http://bip.gaworzyce.com.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.05.2017 r. w Pałacu w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, o godz. 11oo.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium. Jednocześnie istnieje możliwość składania uwag i wniosków w trybie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku…

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gaworzyce, w tym na adres poczty elektronicznej ug@gaworzyce.com.pl lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 7 czerwca 2017 r.

Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Gaworzyce.

 

 

                Wójt

                  Jacek Szwagrzyk

Załączniki

Data publikacji 06.04.2017

Data modyfikacji 13.04.2017
Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 242 wizyt