Ogłoszenia 2017r.

Data publikacji 06.07.2017

Ogłoszenie Wójta Gminy o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GAWORZYCE

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

oraz możliwości zapoznania się z jego treścią

 

                Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Uchwały Nr XXIV/195/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gaworzyce. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu i z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach ul. Okrężna 85. 

 

Wójt

(-) Jacek Szwagrzyk

 

Data publikacji 06.07.2017

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 130 wizyt