Ogłoszenia 2017r.

Data publikacji 07.07.2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - warunki zabudowy

Gaworzyce,  dnia 7 lipca 2017r.

 

GN  6730.5.2017

 

                                   wg   rozdzielnika  

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

Stosownie do dyspozycji art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), 

z  a  w  i  a  d  a  m  i  a  m ,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji p.n. :

 

 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 133, położonej w Kurowie Wielkim, obręb ewidencyjny Dalków, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie .

 

 

 

            W związku z powyższym  i n f o r m u j ę, że w terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, osoby będące stronami postępowania, mogą w Urzędzie Gminy  Gaworzyce, pok. nr 9, zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić wnioski, uwagi i  zastrzeżenia.

 

Wójt

                                                                                               (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

Data publikacji 07.07.2017

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 150 wizyt