Ogłoszenia 2017r.

Data publikacji 28.07.2017

Ogłoszenie II przetarg ustny - sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Kłobuczynie

Załącznik Nr 1

                                                                                                        do Zarządzenia Nr 51/2017

                                                                                                        Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                        z  dnia 26 lipca 2017r.

 

OGŁOSZENIE

zapraszam do wzięcia udziału w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Gaworzyce zapisanych w Księdze Wieczystej LE1G/00031350/5 położonych w Kłobuczynie (w MPZP wsi Kłobuczyn oznaczonych symbolem 7 MR/MN/UC zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych, usługi komercyjne).

 

Położenie nr działki

Powierzchnia w m 2

Cena wywoławcza

(w zł netto)

Wadium

(zł)

Kłobuczyn działka nr 344/5

 

792

20.800,00

 

2.000,00

Kłobuczyn działka nr 344/6

 

1042

25.900,00

 

2.500,00

 

Do wylicytowanej kwoty netto doliczony będzie podatek VAT.

 

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przez działkę nr 344/5 przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Kształt działki jest regularny teren płaski. Dojazd i dostęp do nieruchomości dobry, droga o nawierzchni utwardzonej.

 

Przez działkę nr 344/6 przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz znajdują się na niej trzy studzienki kanalizacyjne. Kształt działki jest dość foremny, teren płaski. Dojazd i dostęp do nieruchomości dobry, droga o nawierzchni utwardzonej.

 

Nabywca i każdoczesny właściciel nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zobowiązany jest ustanowić na rzecz Gminy Gaworzyce i jednostki organizacyjnej Gminy Gaworzyce wskazanej przez Wójta Gminy Gaworzyce nieodpłatną i  nieograniczoną w czasie służebność przesyłu, polegającą na:

  1. Prawie do  utrzymania sieci przez powyższą nieruchomość;
  2. Prawie do korzystania i używania sieci zgodnie z jej przeznaczeniem i w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania;
  3. Udostępnieniu nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z remontem, rozbudową, przebudową, konserwacją oraz usuwaniem awarii sieci;
  4. Umożliwieniu dojazdu do sieci, pracy sprzętu i swobodnego dostępu osób upoważnionych przez właściciela sieci poprzez wydzielenie wzdłuż sieci i wokół urządzeń wodociągowych pasa nieruchomości o szerokości 2 mbr oraz wzdłuż sieci i wokół urządzeń  kanalizacyjnych pasa o szerokości 2 mbr. przebiegającym w sposób przedstawiony na kopii mapy zasadniczej która będzie stanowić załącznik do Aktu Notarialnego. Przedmiotowy pas nieruchomości pozostanie wolny od zabudowy (wraz z obiektami małej architektury), składowania materiałów, nasadzeń stałych oraz innych przeszkód.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 31 sierpnia 2017r. w Sali Nr 21

o godz. 1000 dla działki numer 344/5

o godz. 1200 dla działki numer 344/6

w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, 59-180 Gaworzyce, ul. Okrężna 85.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w formie pieniężnej w podanych wyżej wysokościach na konto Urzędu Gminy w BS Przemków Filia w Gaworzycach nr            28 8653 0004 0000 0093 4507 0010 najpóźniej  do dnia 25 sierpnia 2017r.

 

Dowód wpłaty wadium należy okazać przed przystąpieniem do licytacji. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w przypadku gdy osoba  wygrywająca uchyli się od zawarcia aktu notarialnego.

 

Zastrzega się odwołanie i unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, ul. Okrężna 85,       59-180 Gaworzyce (pokój nr 9, tel. (076) 8316-285 w. 46).

 

             Wójt

                                                                                                 (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji 28.07.2017

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 204 wizyt