Ogłoszenia 2017r.

Data publikacji 07.08.2017

Zawiadomienie NR 5 o przesunięciu terminu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „ Budowa i uruchomienie instalacji do chowu i hodowli kur niosek...

Gaworzyce, dnia  4 sierpnia  2017 r.

 

OŚD 6220.3.15.2016

                                                                               ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.1257 ze zm. )w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), z a w i a d a m i a m, że Regionalny Dyrektor  Ochrony  Środowiska we Wrocławiu pismem nr WOOŚ4242.113.2016.AK.8  z dnia 31 lipca  2017 r. (data wpływu 03.08.2017 r. ) poinformował   o  nowym terminie - tj. do dnia 1 września 2017 r. , uzgodnienia warunków realizacji  przedsięwzięcia pn.: „ Budowa i uruchomienie  instalacji do chowu i hodowli kur  niosek w maksymalnej  liczbie 480 dużych jednostek  przeliczeniowych  inwentarza (DPJ) na terenie  działki  o numerze  ewidencyjnym 27/8  w Dzikowie, obręb 0002 Gaworzyce, gmina Gaworzyce    ”   z uwagi  na fakt, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w trakcie  trwającej  analizy dokumentacji  sprawy,  ponownie  wezwał Inwestora do jej uzupełnienia.

W związku z powyższym postępowanie w przedmiotowej sprawie nie może zostać zakończone w ustawowym terminie. Ustala się nowy termin  zakończenia  sprawy : tj.  do dnia 15 października 2017 r.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego  stronie przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, prawo zgłaszania wniosków i dowodów i materiałów  oraz zgłoszonych żądań. Jednocześnie  zgodnie z art. 41 wyżej cytowanej ustawy  w toku postępowania strony  oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy  mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniechania tego obowiązku doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

                                                                                  

                                                                                                                                        Wójt

                                                                                                                              (   )   Jacek Szwagrzyk                   

 

   Otrzymują:             

                                                                                 

1. Strony postępowania -wg akt sprawy.

Data publikacji 07.08.2017

Rejestr zmian
Autor : Alina Kuntschke-Gabrysz

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 96 wizyt