Ogłoszenia 2017r.

Data publikacji 04.10.2017

Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Kłobuczynie

Załącznik Nr 1

                                                                                                        do Zarządzenia Nr 62/2017

                                                                                                        Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                        z  dnia 3 października 2017r.

 

OGŁOSZENIE

 

I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 30.08.2017r.

zapraszam do wzięcia udziału w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 402/2 o pow. 0,08 ha zapisanej w Księdze Wieczystej LE1G/00035805/8 położonej w miejscowości Kłobuczyn, gmina Gaworzyce (w MPZP wsi Kłobuczyn oznaczona symbolem 20 MR/MN/UC – zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych, usługi komercyjne).

 

Przedmiotowa działka położona jest w centrum wsi Kłobuczyn. Dojazd i dostęp do nieruchomości drogą utwardzoną asfaltową. Kształt działki foremny, teren płaski.

Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej oraz znajdują się na niej dwie studzienki kanalizacyjne.

Nabywca i każdoczesny właściciel nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zobowiązany jest ustanowić na rzecz Gminy Gaworzyce i jednostki organizacyjnej Gminy Gaworzyce wskazanej przez Wójta Gminy Gaworzyce nieodpłatną i  nieograniczoną w czasie służebność przesyłu, polegającą na:

 

  1. Prawie do  utrzymania sieci przez powyższą nieruchomość;
  2. Prawie do korzystania i używania sieci zgodnie z jej przeznaczeniem i w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania;
  3. Udostępnieniu nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z remontem, rozbudową, przebudową, konserwacją oraz usuwaniem awarii sieci;
  4. Umożliwieniu dojazdu do sieci, pracy sprzętu i swobodnego dostępu osób upoważnionych przez właściciela sieci poprzez wydzielenie wzdłuż sieci i wokół urządzeń kanalizacyjnych pasa o szerokości 2 mbr. przebiegającym w sposób przedstawiony na kopii mapy zasadniczej która będzie stanowić załącznik do Aktu Notarialnego. Przedmiotowy pas nieruchomości pozostanie wolny od zabudowy (wraz z obiektami małej architektury), składowania materiałów, nasadzeń stałych oraz innych przeszkód.

 

Cena wywoławcza – 22.000,00 zł netto

Wadium – 2.200,00 zł

Do wylicytowanej kwoty netto doliczony będzie podatek VAT.

 

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 8 listopada 2017r. o godz. 1200 w Sali Nr 21  w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, 59-180 Gaworzyce, ul. Okrężna 85.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy w BS Przemków Filia w Gaworzycach nr 28 8653 0004 0000 0093 4507 0010 najpóźniej  do dnia 3 listopada 2017r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać przed przystąpieniem do licytacji. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w przypadku gdy osoba  wygrywająca uchyli się od zawarcia aktu notarialnego.

 

Zastrzega się odwołanie i unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, ul. Okrężna 85,  59-180 Gaworzyce (pokój nr 9, tel. (076) 8316-285 w. 46).

 

                                                                                      Wójt

                                                                                                                                                                          (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

 

 

Data publikacji 04.10.2017

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 154 wizyt