Ogłoszenia 2017r.

Data publikacji 04.10.2017

Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Gaworzyce

Załącznik Nr 1

                                                                                                        do Zarządzenia Nr 64/2017

                                                                                                        Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                        z  dnia 4 października 2017r.

 

OGŁOSZENIE

 

I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 13.06.2017r.

II przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 31.08.2017r.

 

zapraszam do wzięcia udziału w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Gaworzyce zapisanych w Księdze Wieczystej LE1G/00031350/5 położonych w Kłobuczynie (w MPZP wsi Kłobuczyn oznaczonych symbolem 7 MR/MN/UC zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych, usługi komercyjne).

 

Położenie nr działki

Powierzchnia w m 2

Cena wywoławcza

(w zł netto)

Wadium

(zł)

Kłobuczyn działka nr 344/5

 

792

20.800,00

 

2.000,00

Kłobuczyn działka nr 344/6

 

1042

25.900,00

 

2.500,00

 

Do wylicytowanej kwoty netto doliczony będzie podatek VAT.

 

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przez działkę nr 344/5 przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Kształt działki jest regularny teren płaski. Dojazd i dostęp do nieruchomości dobry, droga o nawierzchni utwardzonej.

 

Przez działkę nr 344/6 przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz znajdują się na niej trzy studzienki kanalizacyjne. Kształt działki jest dość foremny, teren płaski. Dojazd i dostęp do nieruchomości dobry, droga o nawierzchni utwardzonej.

 

Nabywca i każdoczesny właściciel nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zobowiązany jest ustanowić na rzecz Gminy Gaworzyce i jednostki organizacyjnej Gminy Gaworzyce wskazanej przez Wójta Gminy Gaworzyce nieodpłatną i  nieograniczoną w czasie służebność przesyłu, polegającą na:

  1. Prawie do  utrzymania sieci przez powyższą nieruchomość;
  2. Prawie do korzystania i używania sieci zgodnie z jej przeznaczeniem i w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania;
  3. Udostępnieniu nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z remontem, rozbudową, przebudową, konserwacją oraz usuwaniem awarii sieci;
  4. Umożliwieniu dojazdu do sieci, pracy sprzętu i swobodnego dostępu osób upoważnionych przez właściciela sieci poprzez wydzielenie wzdłuż sieci i wokół urządzeń wodociągowych pasa nieruchomości o szerokości 2 mbr oraz wzdłuż sieci i wokół urządzeń  kanalizacyjnych pasa o szerokości 2 mbr. przebiegającym w sposób przedstawiony na kopii mapy zasadniczej która będzie stanowić załącznik do Aktu Notarialnego. Przedmiotowy pas nieruchomości pozostanie wolny od zabudowy (wraz z obiektami małej architektury), składowania materiałów, nasadzeń stałych oraz innych przeszkód.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 9 listopada 2017r. w Sali Nr 21

o godz. 1000 dla działki numer 344/5

o godz. 1200 dla działki numer 344/6

w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, 59-180 Gaworzyce, ul. Okrężna 85.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w formie pieniężnej w podanych wyżej wysokościach na konto Urzędu Gminy w BS Przemków Filia w Gaworzycach nr            28 8653 0004 0000 0093 4507 0010 najpóźniej  do dnia 3 listopada 2017r.

 

Dowód wpłaty wadium należy okazać przed przystąpieniem do licytacji. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w przypadku gdy osoba  wygrywająca uchyli się od zawarcia aktu notarialnego.

 

Zastrzega się odwołanie i unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, ul. Okrężna 85,  59-180 Gaworzyce (pokój nr 9, tel. (076) 8316-285 w. 46).

 

               Wójt

                                    (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

Data publikacji 04.10.2017

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 141 wizyt