Ogłoszenia 2017r.

Data publikacji 09.11.2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie warunków zabudowy - budowa budynku mieszkalnego

Gaworzyce,  dnia 9 listopada 2017r.

GN  6730.10.2017

wg   rozdzielnika  

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

Stosownie do dyspozycji art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), 

z  a  w  i  a  d  a  m  i  a  m ,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji p.n. :

 

 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 142/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Gaworzyce, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.

 

W związku z powyższym  i n f o r m u j ę, że w terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, osoby będące stronami postępowania, mogą w Urzędzie Gminy  Gaworzyce, pok. nr 9, zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić wnioski, uwagi i  zastrzeżenia.

 

            Wójt

(-) Jacek Szwagrzyk

 

Data publikacji 09.11.2017

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 102 wizyt