Ogłoszenia 2017r.

Data publikacji 28.11.2017

Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych do sprzedaży

Załącznik nr 1

do Zarządzenia  Nr 81/2017

Wójta Gminy Gaworzyce

z dnia 28 listopada 2017r.

 

W Y K A Z

 

nieruchomości gruntowych niezabudowanych rolnych stanowiących własność Gminy Gaworzyce położonych w obrębie Kłobuczyn, gmina Gaworzyce oznaczonych numerem ewidencyjnym 101/1, 102/2 i 105/2 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

            Lp.

Położenie

Nr nieruchomości

Pow.

w ha

Nr

Księgi

Wieczystej

Przeznaczenie

w planie MPZP

Rodzaj zbycia

Cena

nieruchomości (zł)

Opis

nieruchomości

1.

2.

3.

4.

5.

 6.

7.

8.

1.

Kłobuczyn

dz. nr

101/1 (RIIIa)

102/2 (RIIIa)

105/2 (RIIIa)

 

 

0,26

0,5177

0,4489

Razem

1,2266

LE1G/00035333/8

R – tereny rolnicze.

 

Przetarg nieograniczony

 

 

8.274,00

16.480,00

11.481,00

Razem

36.235,00

Nieruchomości rolne,

działka 105/2 porośnięta samosiewami drzew i krzewów oraz chwastami wieloletnimi.

 

Uwaga: Nieruchomości zostaną sprzedane łącznie.

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach, we wszystkich miejscowościach gminy, na stronie internetowej Gminy Gaworzyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce, bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głos Głogowa.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie do dnia 15 stycznia 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach przy ul. Okrężnej 85.

 

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

 

Data publikacji 28.11.2017

Data modyfikacji 28.11.2017
Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 124 wizyt