Ogłoszenia 2017r.

Data publikacji 27.12.2017

Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

                                                                                                                                           Załącznik Nr 1

                                                                                                                                           do Zarządzenia Nr 93/2017

                                                                                                                                           Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                                                           z  dnia 27 grudnia 2017r.

 

OGŁOSZENIE

 

I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 30.08.2017r.

II przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 08.11.2017r.

 

zapraszam do wzięcia udziału w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 402/2 o pow. 0,08 ha zapisanej w Księdze Wieczystej LE1G/00035805/8 położonej w miejscowości Kłobuczyn, gmina Gaworzyce (w MPZP wsi Kłobuczyn oznaczona symbolem 20 MR/MN/UC – zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych, usługi komercyjne).

 

Przedmiotowa działka położona jest w centrum wsi Kłobuczyn. Dojazd i dostęp do nieruchomości drogą utwardzoną asfaltową. Kształt działki foremny, teren płaski.

Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej oraz znajdują się na niej dwie studzienki kanalizacyjne.

Nabywca i każdoczesny właściciel nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zobowiązany jest ustanowić na rzecz Gminy Gaworzyce i jednostki organizacyjnej Gminy Gaworzyce wskazanej przez Wójta Gminy Gaworzyce nieodpłatną i  nieograniczoną w czasie służebność przesyłu, polegającą na:

  1. Prawie do  utrzymania sieci przez powyższą nieruchomość;
  2. Prawie do korzystania i używania sieci zgodnie z jej przeznaczeniem i w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania;
  3. Udostępnieniu nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z remontem, rozbudową, przebudową, konserwacją oraz usuwaniem awarii sieci;
  4. Umożliwieniu dojazdu do sieci, pracy sprzętu i swobodnego dostępu osób upoważnionych przez właściciela sieci poprzez wydzielenie wzdłuż sieci i wokół urządzeń kanalizacyjnych pasa o szerokości 2 mbr. przebiegającym w sposób przedstawiony na kopii mapy zasadniczej która będzie stanowić załącznik do Aktu Notarialnego. Przedmiotowy pas nieruchomości pozostanie wolny od zabudowy (wraz z obiektami małej architektury), składowania materiałów, nasadzeń stałych oraz innych przeszkód.

 

Cena wywoławcza – 22.000,00 zł netto

Wadium – 2.200,00 zł

Do wylicytowanej kwoty netto doliczony będzie podatek VAT.

 

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 1 lutego 2018r. o godz. 1300 w Sali Nr 21  w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, 59-180 Gaworzyce, ul. Okrężna 85.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy w BS Przemków Filia w Gaworzycach nr 28 8653 0004 0000 0093 4507 0010 najpóźniej  do dnia 26 stycznia 2018r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać przed przystąpieniem do licytacji. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w przypadku gdy osoba  wygrywająca uchyli się od zawarcia aktu notarialnego.

 

Zastrzega się odwołanie i unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, ul. Okrężna 85,   59-180 Gaworzyce (pokój nr 9, tel. (076) 8316-285 w. 46).

Data publikacji 27.12.2017

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 174 wizyt