Ogłoszenia 2018

Data publikacji 05.06.2018

Ogłoszenie V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Kłobuczynie

Załącznik Nr 1

                                                                                                        do Zarządzenia Nr 47/2018

                                                                                                        Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                        z  dnia 5 czerwca 2018r.

 

OGŁOSZENIE

 

I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 13.06.2017r.

II przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 31.08.2017r.

III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 09.11.2017r.

IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 01.02.2018r.

 

zapraszam do wzięcia udziału w V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 344/5 o pow. 792 m2 zapisanej w Księdze Wieczystej LE1G/00031350/5 położonej w Kłobuczynie gmina Gaworzyce (w MPZP wsi Kłobuczyn oznaczonych symbolem 7 MR/MN/UC zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych, usługi komercyjne).

 

Przedmiotowa działka położona jest na skraju wsi Kłobuczyn Przez działkę przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Kształt działki jest regularny teren płaski. Dojazd i dostęp do nieruchomości dobry, droga o nawierzchni utwardzonej.

 

Nabywca i każdoczesny właściciel nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zobowiązany jest ustanowić na rzecz Gminy Gaworzyce i jednostki organizacyjnej Gminy Gaworzyce wskazanej przez Wójta Gminy Gaworzyce nieodpłatną i  nieograniczoną w czasie służebność przesyłu, polegającą na:

  1. Prawie do  utrzymania sieci przez powyższą nieruchomość;
  2. Prawie do korzystania i używania sieci zgodnie z jej przeznaczeniem i w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania;
  3. Udostępnieniu nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z remontem, rozbudową, przebudową, konserwacją oraz usuwaniem awarii sieci;
  4. Umożliwieniu dojazdu do sieci, pracy sprzętu i swobodnego dostępu osób upoważnionych przez właściciela sieci poprzez wydzielenie wzdłuż sieci i wokół urządzeń wodociągowych pasa nieruchomości o szerokości 2 mbr oraz wzdłuż sieci i wokół urządzeń  kanalizacyjnych pasa o szerokości 2 mbr. przebiegającym w sposób przedstawiony na kopii mapy zasadniczej która będzie stanowić załącznik do Aktu Notarialnego. Przedmiotowy pas nieruchomości pozostanie wolny od zabudowy (wraz z obiektami małej architektury), składowania materiałów, nasadzeń stałych oraz innych przeszkód.

 

Cena wywoławcza – 20.800,00 zł netto

Wadium – 2.000,00 zł

Do wylicytowanej kwoty netto doliczony będzie podatek VAT.

 

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 10 lipca 2018r. o godz. 1000 w Sali Nr 2.6  w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, 59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy w BS Przemków Filia w Gaworzycach nr 28 8653 0004 0000 0093 4507 0010 najpóźniej  do dnia 5 lipca 2018r.

 

Dowód wpłaty wadium należy okazać przed przystąpieniem do licytacji. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w przypadku gdy osoba  wygrywająca uchyli się od zawarcia aktu notarialnego.

 

Zastrzega się odwołanie i unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95,       59-180 Gaworzyce (pokój nr 2.8, tel. (076) 8316-285 w. 46).

 

 

Wójt

(-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji 05.06.2018

Data modyfikacji 05.06.2018
Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 41 wizyt