Ogłoszenia 2018

Data publikacji 10.09.2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa bydynku jednorodzinnego z garażem w Kłobuczynie

Gaworzyce,  dnia 10 września 2018r.

GN  6730.14.2018

 

wg   rozdzielnika  

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

Stosownie do dyspozycji art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000 z późn. zm.), 

z  a  w  i  a  d  a  m  i  a  m ,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji p.n. :

 

 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 243,   położonej w obrębie geodezyjnym Kłobuczyn, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.

 

            W związku z powyższym  i n f o r m u j ę, że w terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, osoby będące stronami postępowania, mogą w Urzędzie Gminy  Gaworzyce, pok. nr 2.8, zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić wnioski, uwagi i  zastrzeżenia.

 

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy

Anita Stangret

 

Data publikacji 10.09.2018

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 22 wizyt