Archiwum ogłoszeń 2018r.

Data publikacji 02.03.2018

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej rolnej...w Kłobuczynie

                                                                                                        Załącznik Nr 1

                                                                                                        do Zarządzenia Nr 31/2018

                                                                                                         Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                        z  dnia 2 marca 20178.

 

 

OGŁOSZENIE

zapraszam do wzięcia udziału w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 101/1, 102/2 oraz 105/2 o łącznej powierzchni 1,2266 ha zapisanej w Księdze Wieczystej LE1G/00035333/8 położonej w obrębie Kłobuczyn, gmina Gaworzyce.

 

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla parku elektrowni wiatrowych Gaworzyce (uchwała Rady Gminy Gaworzyce Nr XXX/180/2010 z dnia 30 marca 2010r.) ww. nieruchomości oznaczone są symbolem R – tereny rolnicze.

 

Działka nr 101/1 o pow. 0,26 ha (RIIIa) położona jest w obrębie Kłobuczyn, oddalona od wsi Kłobuczyn około 1 km. Dojazd do działki drogą powiatową asfaltową następnie zjazd na drogę gruntową. Działka położona jest w sąsiedztwie gruntów ornych i drogi Krajowej Nr 3.

Działka nr 102/2 o pow. 0,5177 ha (RIIIa) położona jest w obrębie Kłobuczyn, oddalona od wsi Kłobuczyn około 1 km. Dojazd do działki drogą powiatową asfaltową następnie zjazd na drogę gruntową. Działka położona jest w sąsiedztwie gruntów ornych i drogi Krajowej Nr 3.

Działka nr 105/2 o pow. 0,4489 ha (RIIIa) położona jest w obrębie Kłobuczyn, oddalona od wsi Kłobuczyn około 1 km. Dojazd do działki drogą powiatową asfaltową następnie zjazd na drogę gruntową. Działka położona jest w sąsiedztwie gruntów ornych i drogi Krajowej Nr 3. Działka odłoguje, porośnięta jest samosiewami drzew i krzewów oraz chwastami wieloletnimi.

 

Nieruchomości objęte przetargiem, stanowią nieruchomości rolne, a w myśl art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196, 2233) nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny

 

Cena wywoławcza – 36.235,00 zł

Wadium – 3.600,00 zł

 

Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy w BS Przemków Filia w Gaworzycach nr 28 8653 0004 0000 0093 4507 0010 najpóźniej  do dnia 5 kwietnia 2018r.

 

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 10 kwietnia 2018r. o godz. 1000 w Sali Nr 21  w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, 59-180 Gaworzyce, ul. Okrężna 85.

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które:

a) spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196, 2233)

b) wpłaciły w terminie do dnia 5 kwietnia 2018 roku wadium na konto Urzędu Gminy w Gaworzycach

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który został ustalony jako nabywca zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócona na wskazane konto nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Regulaminem sprzedaży nieruchomości”, który stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2018 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 2 marca 2018r.

Dodatkowe informacje można również uzyskać w Urzędzie Gminy w Gaworzycach,  ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce (pokój nr 9, tel. (076) 8316-285 w. 46)

 

 

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

                                                                                               

 

Załączniki

Data publikacji 02.03.2018

Data modyfikacji 02.03.2018
Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 124 wizyt