Archiwum ogłoszeń 2018r.

Data publikacji 13.04.2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gaworzyce, dnia 13 kwietnia 2018r.

GN 6733.1.2018

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 03.04.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące rozpatrzenia wniosku Gminy Gaworzyce, ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

 

Budowie świetlicy wiejskiej oraz miejsca rekreacji, sportu i wypoczynku, na działce  o numerze ewidencyjnym 132/2, położonej w miejscowości Kurów Wielki, obręb Dalków, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie

 

W związku z powyższym i n f o r m u j ę, iż w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, osoby będące stronami postępowania, mogą w Urzędzie Gminy Gaworzyce, pok. nr 9 zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić wnioski, uwagi i zastrzeżenia.

 

Wójt

(-) Jacek Szwagrzyk

 

Data publikacji 13.04.2018

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 102 wizyt