Archiwum ogłoszeń 2018r.

Data publikacji 09.05.2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Gaworzyce,  dnia 9 maja 2018r.

 

GN  6730.7.2018

wg   rozdzielnika  

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

             

Stosownie do dyspozycji art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), 

z  a  w  i  a  d  a  m  i  a  m ,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji p.n. :

 

 

Budowa tarasu przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 133, położonej w Kurowie Wielkim, obręb ewidencyjny Dalków, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie

 

            W związku z powyższym  i n f o r m u j ę, że w terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, osoby będące stronami postępowania, mogą w Urzędzie Gminy  Gaworzyce, pok. nr 9, zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić wnioski, uwagi i  zastrzeżenia.

 

            Jednocześnie, działając na podstawie art. 60 ust. 1 i art. 53 ust. 4, 5 ustawy z dnia  27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), proszę niżej wymienione organy o   z a o p i n i o w a n i e  załączonych do niniejszego pisma materiałów.

 

   Wójt

                                                                                                                 (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

Data publikacji 09.05.2018

Rejestr zmian
Autor : Elzbieta Litwin

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 82 wizyt