Archiwum ogłoszeń 2018r.

Data publikacji 16.05.2018

Obwieszczenie WG - zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa świetlicy w Kurowie Wielkim

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA  GMINY  GAWORZYCE

 

z   dnia 16 MAJA  2018r.

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.)                    

z a w i a d a m i a m, że  zostało  zakończone  postępowanie  w  sprawie  wydania  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji   inwestycji   celu   publicznego   p.n. 

 

 

Budowa świetlicy wiejskiej oraz miejsca rekreacji, sportu i wypoczynku, na działce  o numerze ewidencyjnym 132/2, położonej w miejscowości Kurów Wielki,

obręb Dalków, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie

 

            W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Z uprawnień można skorzystać w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach w godzinach urzędowania.

 

 

Wójt

(-) Jacek Szwagrzyk

 

Data publikacji 16.05.2018

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 36 wizyt