Ogłoszenia 2019r.

Data publikacji 11.03.2019

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 34/2019
Wójta Gminy Gaworzyce
z dnia 11 marca 2019 r.

1. Sprzedający: Gmina Gaworzyce, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce

2. Przedmiot sprzedaży: samochód osobowy

Marka – TOYOTA

Model pojazdu – Avensis Sedan 2.2 Diesel MR’03E4

Wersja – Sol

Nr rejestracyjny: DPL07YY

Rok prod. – 2006

Rodzaj pojazdu – samochód osobowy

Nr identyfikacyjny (VIN) – SB1BA56L80E040760

Data pierwszej rejestracji – 2006.10.12

Data ważności badania technicznego – 11.02.2020r.

Wskazanie drogomierza – 305725 km

Kolor powłoki lakierowej (rodzaj lakieru) – srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dopuszczalna masa całkowita – 1970 kg

Rodzaj nadwozia – sedan 4 drzwiowy

Rodzaj silnika – z zapłonem samoczynnym

Pojemność/Moc silnika – 2231 ccm/110 kW (150KM)

Doładowanie – turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów/Układ cylindrów/Liczba zaworów – 4/rzędowy/16

Rodzaj skrzyni biegów – manualna

Rodzaj napędu – przedni (4x2)

Pojazd zarejestrowany na Gminę Gaworzyce

3. Cena minimalna 9.900,00 zł brutto (słownie – dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) ustalona na podstawie opinii rzeczoznawcy samochodowego. Nie dopuszcza się rozłożenia płatności na raty. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny minimalnej.

4. Przystępujący do przetargu oferenci są zobowiązani do wpłaty wadium w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej samochodu tj.: 990,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) na konto Urzędu Gminy w BS Przemków nr 28 8653 0004 0000 0093 4507 0010 najpóźniej do dnia 19 marca 2019r. Datą dokonania wpłaty jest dzień uznania rachunku Gminy Gaworzyce.

Wadium wpłacone przez oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia samochodu.

Pozostałym oferentom, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, wadium zostanie  zwrócone w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

5. Samochód będący przedmiotem przetargu można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w miejscowości: Gaworzyce po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. 605-839-778.

6. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, 59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95 w dniu 20 marca 2019r. o godzinie 11.00 w sali nr 207.

Nabywcą zostanie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę zakupu samochodu z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu biorących udział w postępowaniu.

W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, przetarg zostanie przeprowadzony w formie licytacji między tymi oferentami. O miejscu i terminie licytacji zostaną powiadomieni oferenci, którzy złożyli równorzędne oferty.

7. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, a także gdy nie zwiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty niezwłocznie zawiadomiony zostanie oferent.

8. Oferty z proponowaną cena brutto należy złożyć wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Oferta kupna samochodu TOYOTA DPL07YY".

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, 59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95 – SEKRETARIAT, pok. Nr 200 do dnia 20 marca 2019r. do godz. 10.30.

9. Informacja o wyborze oferenta zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gaworzycach w dniu wyboru.

10. Przeniesienie własności przedmiotu przetargu wymaga zawarcia umowy pisemnej na warunkach, jak w niniejszym ogłoszeniu oraz wzorze umowy dołączonej do niniejszego zarządzenia.

11. Wybrany oferent zobowiązany będzie uiścić cenę nabycia przed podpisaniem umowy nie później jednak niż w dwa dni od doręczania informacji o wyborze oferty.

12. W przypadku niepodpisania umowy i braku wpłaty kwoty nabycia kwota wpłaconego wadium podlega zatrzymaniu a Sprzedawca ma prawo do ponownego wyboru nabywcy.

13. Zawarcie umowy oraz wydanie przedmiotu sprzedaży oferentowi z najkorzystniejszą ceną nastąpi do 3 dni po zapłaceniu ceny nabycia

14. Sprzedający zastrzega sobie, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty i bez podania przyczyn.

15. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach (pok. Nr 209) lub pod numerem tel. 76 83-16-285 w. 46 w godzinach otwarcia urzędu.

16. Załączniki do ogłoszenia:

1. Wzór oferty

 

 

Wójt Gminy Gaworzyce


/-/ Jacek Szwagrzyk

 

Załącznik do ogłoszenia o przetargu - wzór oferty

OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU

   TOYOTA DPL07YY

Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy* :

................................................................................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................................

PESEL:...................................................................................................................................................

NIP:.........................................................................................................................................................

REGON:.................................................................................................................................................

Tel. kontaktowy:....................................................................................................................................

Ja/my niżej podpisany/i zgodnie z wymaganymi określonymi w ogłoszeniu oferuję/my za samochód osobowy TOYOTA DPL07YY niżej wymienioną cenę:

Wartość oferty  wynosi : ......................................................zł.

(słownie:................................................................................................................................................)

OŚWIADCZAM/Y, ŻE:

1. Zapoznałem/liśmy się z warunkami przetargu, nie wnoszę/simy do nich zastrzeżeń oraz uzyskałem/liśmy / niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

2. Zapoznałem/liśmy się ze stanem technicznym oferowanego samochodu*.

3. Ponoszę/simy odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin*.

4. Zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu                 i terminie wyznaczonym przez sprzedającego.

5. Zobowiązuję/emy się do wpłaty oferowanej kwoty za w/w samochód przed podpisaniem umowy.

6. Do oferty dołączam/y następujące dokumenty:

- dowód wniesienia wadium.

7. Wyrażam/y zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.

                                                                                                 

Podpis/y oferenta:

  

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Gminy w Gaworzycach, z siedzibą przy ul. Dworcowej 95, 59-180 Gaworzyce.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych Stanisławem Rozwadowski możliwy jest poprzez adres email: iodo@gaworzyce.com.pl

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

1) niezbędnym do nawiązywania relacji handlowych – zakupy dokonywane przez Urząd Gminy Gaworzyce zgodnie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, które polegają na zakupie towarów lub usług

2) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy kupna – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. B RODO,

3) niezbędnym do składania reklamacji, skarg i wniosków – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) – polegająca na dbaniu o jakość dostaw;

4) niezbędnym do prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) w zw. A art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych ustaw dot. podatków

5) niezbędnym do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – prawnie uzasadniony interes administratora – (art. 6, ust. 1 lit. F RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

·pracownicy administratora,

·podmioty współpracujące z administratorem na podstawie umów powierzenia

·organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane:

1) W przypadku nawiązywania relacji handlowych – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / usunięcia żądania

2) W przypadku zawarcia i wykonania umowy kupna do momentu rozwiązania umowy

3) W przypadku składania reklamacji, skarg, wniosków – 12 miesięcy od złożenia reklamacji / skarg / wniosków

4) W przypadku prowadzenia dokumentacji księgowo podatkowej – 6 lat wg przepisów

5) W przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – 10 lat od zakończenia współpracy

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości składania zapytań ofertowych, zawierania umów czy ich wykonanie.

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

 

 

Data publikacji 11.03.2019

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 82 wizyt