Rok 2018

Data publikacji 26.03.2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa chlewni tuczników wraz z infrastrukturą techniczną...w miejscowości Kłobuczyn

 

Gaworzyce, dnia  21 marca  2018 r.

 

OŚD 6220.1.2018

 

 

                                                      ZAWIADOMIENIE

                           o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ) oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. , poz. 71) zawiadamiam, że

 

- Wójt Gminy Gaworzyce, na wniosek z dnia 05 lutego 2018 r. uzupełniony w dniu 16 marca 2018 r. złożony przez  Gospodarstwo Rolne, Piotr Klarzyński, Dankowice 16, 67-231 Żukowice, wszczął postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na  realizację przedsięwzięcia pod nazwą  „ Budowa  chlewni tuczników wraz z infrastrukturą techniczną o obsadzie łącznej do 268,8 DJP zlokalizowanych w miejscowości Kłobuczyn, gmina Gaworzyce na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 734/10 ark. mapy 1 obręb (0005) Kłobuczyn”.  

 

  • Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego  przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Gaworzyce
  • Organami właściwymi do wydania warunków realizacji przedsięwzięcia  jest  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach oraz Państwie Gospodarstwo Wody Polskie RZGW we Wrocławiu.
  • W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania  administracyjnego strony mogą brać czynny udział na każdym etapie postępowania   mogą zapoznać się z aktami zgromadzonymi  w  przedmiotowej sprawie  w terminie 7 dni  od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia w siedzibie  Urzędu Gminy w Gaworzycach , ul. Okrężna  85, 59-180 Gaworzyce, pokój  nr 9  , w godz. 700 – 1500     ( poniedziałek – piątek) w godz.800 do 1600 (wtorek)  oraz składać uwagi i wnioski do postępowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej , ustnie do protokołu pod ww. adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail:ug@gaworzyce.com.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Gaworzyce.

                                                                                                                                                                                                                                                            Wójt

 

                                                                                                                                                                                                                                             (   )  Jacek Szwagrzyk

           

 

Otrzymują :

  1. Wnioskodawca- inwestor
  2. Strony postępowania -wg akt sprawy
  3. a/a
Data publikacji 26.03.2018

Data modyfikacji 26.03.2018
Rejestr zmian
Autor : Alina Kuntschke-Gabrysz

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 31 wizyt