Rok 2019

Data publikacji 31.01.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy - informacja o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji przedsięwzięcia pod nazwą; „ Budowa chlewni tuczników... w miejscowości Kłobuczyn"

Gaworzyce, dnia 12  grudnia  2018 r.

 

 

OŚD 6220.1.2018                       

                                          

OBWIESZCZENIE

WÓJTA  GMINY GAWORZYCE

 

            Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096.  ) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą; „ Budowa  chlewni tuczników wraz z infrastrukturą techniczną o obsadzie łącznej do 268,8 DJP zlokalizowanych w miejscowości Kłobuczyn, gmina Gaworzyce na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 734/10 ark. mapy 1 obręb (0005) Kłobuczyn” na wniosek   Inwestora - Gospodarstwo Rolne, Piotr Klarzyński Dankowice 16, 67-231 Żukowice  informuję o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach  przy ul. Dworcowej 95 , w pokoju nr 9 (w godz. 800 do 1600 we wtorek i od 700 do 15 00  w pozostałe dni tygodnia).

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach stron postępowania do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonego przedsięwzięcia  strony postępowania mogą składać w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Brak wniosków i uwag w przewidzianym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

 

                                                                                               Wójt

                                                                                   (  )  Jacek Szwagrzyk

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca - Inwestor
  2. Strony postępowania- wg akt sprawy
  3. aa.
Data publikacji 31.01.2019

Rejestr zmian
Autor : Alina Kuntschke-Gabrysz

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 87 wizyt