Nabór do UG

Data publikacji 27.06.2017

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowość finansowo-budżetowa

 Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko do spraw księgowości finansowo-budżetowej

 

W Ó J T   G M I N Y  GAWORZYCE

OGŁASZA  NABÓR NA KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI FINANSOWO – BUDŻETOWEJ W URZĘDZIE GMINY GAWORZYCE

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Należy spełnić wymogi określone w art.6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458),
 2. posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne , specjalność rachunkowość
 3. posiadać 3-letni staż pracy
 4. posiadać znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, zasad rachunkowości,
 5. posiadać dobrą praktyczną znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office( WORD,EXEL)
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w pracy w zakresie księgowości  
 2. umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego, programu budżet jst
 3. umiejętność pracy w zespole
 4. komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, sumienność
 5. samodzielność, dokładność i terminowość wykonywania zadań
 1. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
 1. Prowadzenie urządzeń syntetycznych i analitycznych z zakresu księgowości
 2. Naliczanie umorzenia środków trwałych
 3. Sporządzanie zestawień w należności na podstawie ewidencji księgowej
 4. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji środków trwałych i środków w użytkowaniu
 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu
 6. Sporządzanie wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
 7. Rozliczanie inwentaryzacji

 

4. Wymagane dokumenty:

a)  życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

d) kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach

e) kserokopie świadectw pracy,

f) kwestionariusz osobowy

g) oświadczenie kandydata o niekaralności

h) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

Uwierzytelnienia kserokopii dokumentów wymienionych w pkt 4 dokonuje osoba ubiegająca się o zatrudnienie.

 

5.Warunki pracy na stanowisku.

1. Praca biurowa  na pełny etat w podstawowym systemie czasu pracy

2. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

3. Budynek Urzędu nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ( budynek nie posiada windy)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą  w zamkniętych kopertach  do Urzędu Gminy Gaworzyce, ul.Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce  z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko do spraw księgowości finansowo-budżetowej  w Urzędzie Gminy w Gaworzycach w terminie do dnia 11.07.2017 r . 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej /I piętro obok Sekretariatu/.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r poz.902).

 

 

                                                                                                                        Wójt  Gminy

                                                                                                                     /-/ Jacek Szwagrzyk   

 

Data publikacji 27.06.2017

Rejestr zmian
Autor : Beata Taczyńska-Pietruś

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 647 wizyt