Rok 2017

Data publikacji 20.03.2017

Zarządzenie nr 20/2017 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 20/2017

WÓJTA GMINY GAWORZYCE

z dnia 20 marca 2017r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.), Uchwały Nr XXIII/134/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 23 marca 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gaworzyce na lata 2009-2019, § 6 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Nr XXV/143/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 25czerwca 2009r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Gaworzyce oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania, Uchwały Rady Gminy Gaworzyce Nr VIII/78/2015 z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni 16,37 m2  położony na parterze w budynku nr 6 przy ul. Głównej w Gaworzycach wraz z udziałem w części wspólnej budynku oraz prawie własności użytkowania wieczystego nieruchomości numer 290/5 dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi KW Nr LE1G/00029192/2 – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Załącznik o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, we wszystkich miejscowościach gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gaworzyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce bip.gaworzyce.com.pl

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy.

§ 4.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  podpisania.

         

                                                                                         Wójt

                                                                                                                                                                           (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

                                                                                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                                                                                                                            do Zarządzenia  Nr 20/2017

                                                                                                                                                                            Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                                                                                            z dnia 20 marca 2017r.

 

W Y K A Z

nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Gaworzycach przy ul. Głównej 6 wraz z udziałem w części wspólnej budynku, prawie własności użytkowania wieczystego nieruchomości numer 290/5 dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi KW Nr LE1G/00029192/2 oraz wyłącznym prawem użytkowania pomieszczenia gospodarczego o pow. 20 m2 położonego na działce nr 290/5

 

KW

Numer ewidencyjny  działki  i powierzchnia

Położenie

 

Powierzchnia

lokalu i zestawienie

pomieszczeń

 

Rodzaj zbycia

Wartość

nieruchomości

 

LE1G/00029192/2

290/5 o pow. 507 m² w udz. 578/10000

Gaworzyce

ul. Główna 6

(parter)

16,37 m² (pokój,  kuchnia)

przetarg nieograniczony

 

11.434,00

złotych

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach, we wszystkich miejscowościach gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce, bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie do dnia 5 maja 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach przy ul. Okrężnej 85.

 

                                                                                                                               Wójt

                                                                                                                                                                                                                (-) Jacek Szwagrzyk

Data publikacji 20.03.2017

Data modyfikacji 20.03.2017
Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 191 wizyt