Rok 2017

Data publikacji 23.03.2017

Zarządzenie nr 21/2017 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 21/2017

WÓJTA GMINY GAWORZYCE

z dnia 22 marca 2017r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży .

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 28, art. 35 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 1265 ze zm.), wykonania Uchwały Rady Gminy Gaworzyce Nr XXV/143/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Gaworzyce oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania oraz Uchwały Rady Gminy Gaworzyce Nr XXVII/162/2009 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu, zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane oznaczone numerami ewidencyjnymi 344/5 o pow. 792 m2, 344/6 o pow. 1042 m2 oraz 344/7           o pow. 1010 m2 położone w  miejscowości Kłobuczyn  gmina Gaworzyce - zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2.

Załącznik o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, we wszystkich miejscowościach gminy, na stronie internetowej Gminy Gaworzyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gaworzyce.com.pl.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy.

 

§  4.       

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

                                                                                                                 Wójt

                                                                                                                                                                                                    (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

                                                                  Załącznik nr 1

                                                                  do Zarządzenia  Nr 21/2017

                                                                  Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                   z dnia 22 marca 2017r.

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Gaworzyce  położonych w Kłobuczynie, gmina Gaworzyce oznaczonych numerem ewidencyjnym 344/5, 344/6 oraz 344/7 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

            Lp.

Położenie

Nr nieruchomości

Pow.

w m2

Nr

Księgi

Wieczystej

Przeznaczenie

w planie MPZP

Rodzaj zbycia

Cena

nieruchomości netto

(zł)

Opis

nieruchomości

1.

2.

3.

4.

5.

 6.

7.

8.

1.

Kłobuczyn dz. nr 344/5

792

LE1G/00031350/5

7MR/MN/UC – zabudowa zagrodowa/ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych/ usługi komercyjne.

Przetarg nieograniczony

20.800,00

Działka niezabudowana

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kłobuczyn dz. nr 344/6

1042

LE1G/00031350/5

7MR/MN/UC – zabudowa zagrodowa/ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych/ usługi komercyjne.

Przetarg nieograniczony

25.900,00

Działka niezabudowana

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kłobuczyn dz. nr 344/7

1010

LE1G/00031350/5

7MR/MN/UC – zabudowa zagrodowa/ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych/ usługi komercyjne.

Przetarg nieograniczony

26.500,00

Działka niezabudowana

 

 

 

 

 

 

 

 

Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach, we wszystkich miejscowościach gminy, na stronie internetowej Gminy Gaworzyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce, bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie do dnia 5 maja 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach przy ul. Okrężnej 85.

 

                                                                                                                                               Wójt

                                                                                                                                                                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

Data publikacji 23.03.2017

Data modyfikacji 23.03.2017
Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 213 wizyt