Rok 2017

Data publikacji 28.03.2017

Zarządzenie nr 24/2017 - w spr. zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW

Zarządzenie Nr 24/2017

Wójta Gminy Gaworzyce

z dnia 28 marca 2017 r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn:” Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce – etap II”

Na podstawie art.30ust.1  oraz art.60 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.,poz.446 ze zm.) , art.89 ust.1pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r. , poz.1870 ),

§ 3 pkt.1 Uchwały Nr XIX/156/2016  Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce  oraz  § 15 pkt 1 lit.b Uchwały Nr XIX/157/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2017 rok  zarządzam co następuje:

 

§ 1

1. Zaciągnąć w 2017 roku pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na  realizację  zadania pn:” Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce - etapII„  w wysokości 26.800,00 zł

 

§ 2

  1. Spłata pożyczki nastąpi w 2018 roku .
  2. Źródłem spłaty pożyczki wraz z odsetkami będą wolne środki oraz dochody własne gminy.

 

§ 3

Ustanawia się zabezpieczenie planowanej pożyczki  , o której mowa w § 1 w formie weksla

 In blanco wraz z deklaracją wekslową .

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Wójt Gminy

Jacek Szwagrzyk               

 

 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr24 /2017 z dnia 28 marca 2017 r.

Gmina Gaworzyce w 2017 roku będzie kontynuowała realizację zadania , pn.  „Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce – etap II„ .Na realizację w/w zadania złożyła wniosek do WFOŚiGW i 24 marca 2017 roku otrzymała zawiadomienie o dofinansowaniu zadania w następujący sposób:

  1. pożyczka  26.800,00 zł,
  2.  dotacja     13.000,00 zł.

Wartość całego zadania wynosi 66.056,76 zł.

Kwota pożyczki  została uwzględniona w Wieloletniej Prognozie Finansowej .

 W załączniku Nr 1 do WPF Gminy Gaworzyce kwota pożyczki została wykazana w poz . 4 - przychody budżetu w 2017 oraz w załączniku nr 3 w objaśnieniach przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej ”Przychody , w części tabelarycznej w poz.3 – Przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym pkt.1 , natomiast spłaty uwzględniono w pozycji” Rozchody w latach 2017 - 2022 „.Spłata pożyczki wystąpi w 2018 roku.

 W uchwale budżetowej na 2017 r. w załączniku nr 3-w przychodach z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym została ujęta pożyczka w kwocie 26.800,00 zł , natomiast w rozchodach  w 2018r. całkowita spłata .

 

Data publikacji 28.03.2017

Rejestr zmian
Autor : Bogusława Samul

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 173 wizyt