Rok 2017

Data publikacji 09.06.2017

Zarządzenie nr 39/2017 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gaworzyce przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR 39/2017

WÓJTA GMINY GAWORZYCE

Z DNIA 9 czerwca 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gaworzyce  przeznaczonej do dzierżawy .

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 poz. 730), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2147, 2260 z 2017r. poz. 820) oraz § 8 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Nr XXV/143/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Gaworzyce oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy część nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 110 o pow. 152 m2 położonej w miejscowości Witanowice obręb Śrem – Witanowice.

 

§ 2.

Wykaz nieruchomości o których mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach, we wszystkich miejscowościach gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głosie Głogowa.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta  Gminy.

 

§ 4.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  podpisania

 

 

Wójt

 

                                                                       (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

 

                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                                                             do Zarządzenia Nr 39/2017

                                                                                                             Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                             z dnia 9 czerwca 2017 r.

 

WYKAZ

części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Witanowice

obręb Śrem - Witanowice przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

dla dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat

 

Lp.

Numer

działki i określenie w ewidencji gruntów

powierz

w m2 (dzierżawiona)

Nr

Księgi

Wieczystej

 

Położenie

Przeznaczenie

W SUiKZP Gminy Gaworzyce

Rodzaj

zbycia

nieruchomości

Stawka rocznego czynszu dzierżawnego

Opis nieruchomości

1.

110

(R IIIa) o pow. 1700 m2

152

LE1G/00035066/5

Witanowice Obręb

Śrem – Witanowice 

MI – tereny zagospodarowania intensywnego

Dzierżawa na okres do 3 lat

0,03 zł/1m2 nie mniej niż 20,00 zł

grunty rolne – teren zielony

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach,  we wszystkich miejscowościach gminy, na stronie internetowej Gminy Gaworzyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głosie Głogowa.

 

Wójt

 

                                                                       (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

           

 

 

 

Data publikacji 09.06.2017

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 133 wizyt