Rok 2017

Data publikacji 21.06.2017

Zarządzenie nr 42/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Gaworzycach

ZARZĄDZENIE Nr 42/2017

Wójta Gminy Gaworzyce

z dnia 12 czerwca 2017 r.

 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Gaworzycach

 

Na podstawie art. 36a ust. 6 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz.373, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Gaworzycach , w składzie :

 

1) Bogusława Samul – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Anna Sojka – przedstawiciel organu prowadzącego,

3) Mirosław Piec – przedstawiciel organu prowadzącego,

4) Jolanta Orzłowska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

5) Maria Leżak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

6) Anna Urbańska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

7) Ewa Piechocka – przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

8) Edyta Kaczanowska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

9) Gabriela Kalińska– przedstawiciel Rady Rodziców,

10) Adrianna Fidzińska – przedstawiciel Rady Rodziców,

11) Anna Chrzanowska - Kuzyk – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 

§ 2. Na przewodniczącego komisji konkursowej wyznaczam Panią Bogusławę Samul .

 

§ 3. Komisja konkursowa przeprowadza konkurs zgodnie z regulaminem określonym w rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko

dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

(Dz. U. z 2010r., Nr 60, poz. 373 ze zm.).

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

 

Wójt Gminy Gaworzyce

Jacek Szwagrzyk

 

 

 

Data publikacji 21.06.2017

Data modyfikacji 05.07.2017
Rejestr zmian
Autor : Lucyna Gaj

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 213 wizyt