Rok 2017

Data publikacji 07.07.2017

Zarządzenie nr 44/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Dalków przeznaczonej do odpłatnego nabycia

ZARZĄDZENIE NR  44/2017

WÓJTA GMINY GAWORZYCE

z dnia  5 lipca 2017r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Dalków  przeznaczonej do odpłatnego nabycia .

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 poz. 730), art. 25 ust.2, art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2147, 2260 z 2017r. poz. 820), § 2 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Nr XXV/143/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Gaworzyce oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania oraz Uchwały Rady Gminy Gaworzyce Nr XXIV/202/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Dalków, zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Nabyć odpłatnie nieruchomość położoną w miejscowości Dalków, obręb Dalków w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 83/1 o pow. 45 m2 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Gaworzyce – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

 

§ 2.

Załącznik o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce, bip.gaworzyce.com.pl.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy.

 

§  4.       

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

 

 

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 44/2017

Wójta Gminy Gaworzyce

z dnia 5 lipca 2017 r.

 

 

W Y K A Z

 

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do odpłatnego nabycia przez Gminę Gaworzyce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Gaworzyce

           

 

Lp

Położenie

Nr nieruchomości

Pow.

w m2

Nr

Księgi

Wieczystej

Przeznaczenie

w MPZP

Rodzaj nabycia

nieruchomości

Cena

nieruchomości (zł)

Opis

nieruchomości

1.

2.

3.

4.

5.

 6.

7.

8.

1.

Dalków

obręb Dalków  

dz. nr 83/1

45

LE1G/00006001/0

30 MR/MN/ML – zabudowa zagrodowa/zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/zabudowa mieszkaniowa letniskowa oraz symbolem Ks – proj. odcinki kanalizacji tłocznej

odpłatne nabycie

1.541,00 zł

nieruchomość

niezabudowana

 

                       

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce, bip.gaworzyce.com.pl.

 

 

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

Data publikacji 07.07.2017

Data modyfikacji 07.07.2017
Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 122 wizyt