Rok 2017

Data publikacji 07.07.2017

Zarządzenie nr 45/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gaworzyce przeznaczonej do najmu i dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR 45/2017

WÓJTA GMINY GAWORZYCE

Z DNIA 7 lipca 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gaworzyce  przeznaczonej do najmu i dzierżawy .

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 poz. 730),  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2147, 2260 z 2017r. poz. 820), oraz § 8 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Nr XXV/143/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Gaworzyce oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych użytkowników pomieszczenia gospodarcze położone w Gaworzycach w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 298/6 o pow. 698 m2 zapisanej w KW LE1G/00030803/9 – załącznik nr 1.

 

§ 2.

 

Przeznaczam do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych użytkowników część nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 298/6 o pow. 31 m2 zapisanej w KW LE1G/00030803/9 położonej w Gaworzycach – załącznik nr 2.

 

§ 3.

 

Wykaz nieruchomości o których mowa w § 1 i § 2 podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach, we wszystkich miejscowościach gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głos Głogowa.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta  Gminy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  podpisania

 

Wójt

                                                                                                                 (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

 

                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                                                             do Zarządzenia Nr 45/2017

                                                                                                             Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                             z dnia 7 lipca 2017 r.

 

WYKAZ

pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych użytkowników na okres do 3 lat

 

Lp

Nr działki, określenie w ewidencji gruntów,Księga Wieczysta

Powierzchnia pom. gospodarczego

w m2

Położenie

Przeznaczenie

w MPZP

Rodzaj

zbycia

nieruchomości

Stawka miesięcznego czynszu za wynajem 1 m2 pom. gospod. murowanego

Opis nieruchomości

1.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 1

2.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2 KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy 

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 2

3.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

8

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 3 i 8

4.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 4

5.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 5

6.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 6

7.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 7

8.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 9

9.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

8

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 10 i 17

10.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 11

11.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 12

12.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 13

13.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 16

14.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 18

15.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 19

16.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

4

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 20

17.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

28

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

2,50 zł + obowiązujący podatek VAT

Pomieszczenie gospodarcze

 nr 21

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach, we wszystkich miejscowościach gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce sbip.pl/ngaworzyce przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głos Głogowa

 

Wójt

                                                                                                                  (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Załącznik nr 2

                                                                                                             do Zarządzenia Nr 45/2017

                                                                                                             Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                             z dnia 7 lipca 2017 r.

 

WYKAZ

części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gaworzyce przeznaczonej

do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych użytkowników

na okres do 3 lat

 

Lp.

Numer

działki i określenie w ewidencji gruntów Księga Wieczysta

powierz

w m2 (dzierżawiona)

Położenie

Przeznaczenie

w MPZP

Rodzaj

zbycia

nieruchomości

Stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego za 1 m2

Opis nieruchomości

1.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

10

Obręb

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy

1 zł + obowiązujący podatek VAT

grunt pod garażem

2.

298/6

(B-R IVa) o pow. 698 m2

KW 30803

21

Obręb

Gaworzyce

32 UC/MW – usługi komercyjne/zabudowa wielorodzinna

Bezprzetargowy 

1 zł + obowiązujący podatek VAT

grunt pod garażem

 

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno - prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach,  we wszystkich miejscowościach gminy, na stronie internetowej Gminy Gaworzyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej sbip.pl/ngaworzyce przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głos Głogowa.

 

Wójt

                                                                                                                    (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

Data publikacji 07.07.2017

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 112 wizyt