Rok 2017

Data publikacji 28.07.2017

Zarządzenie nr 48/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w miejscowości Dzików 15

ZARZĄDZENIE NR 48/2017

WÓJTA GMINY GAWORZYCE

z dnia 26 lipca 2017r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych  do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Gaworzyce,

położonych w  miejscowości Dzików 15  

 

Na podstawie art.13 ust 1, art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260 z 2017 r. poz. 820.), § 3 Uchwały  Nr XXIII/134/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 23 marca 2009 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gaworzyce na lata 2009-2019 oraz  Uchwały Nr XXIV/196/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia  30 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na czas nieoznaczony  zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do najmu w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych najemców na czas nieokreślony  lokale mieszkalne  położone w budynku nr 15 w miejscowości Dzików obręb Gaworzyce, gmina Gaworzyce w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 21/1 o pow. 673 m2, ujawnionej w KW 57004zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Załącznik o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach, w miejscowości Dzików oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce, bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy.

§ 4.                                                                      

Traci moc Zarządzenie nr 47 /2017 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 12 lipca 2017 r.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

                                                                                                   Wójt

                                                                                     (-)  Jacek Szwagrzyk

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Gaworzyce   z dnia 26 lipca 2017 r.

W Y K A Z

lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 15 w miejscowości Dzików, obręb Gaworzyce w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 21/1 o pow. 673 m2 KW 57004 przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych najemców na czas nieoznaczony

Lp.

Nr działki, powierzchnia i położenie, Księga Wieczysta

Powierzchnia lokalu i pomieszczenia przynależnego

Rodzaj zbycia nieruchomości

Wysokość miesięcznej stawki czynszu 2,50 zł/m2

Wysokość miesięcznej stawki czynszu netto 3,50 zł/1m2 – garaż

2,50 zł/m2 – pom. gospod. murowane.

Opis nieruchomości

1.

21/1 o pow. 0,0673 ha Dzików                KW 57004

pow. lokalu 39,70 m2 piwnica o pow. 27,10 m2 garaż o pow. 18,60 m2

Najem na czas nieoznaczony

99,25 zł

65,10 zł

Lokal na parterze nr 2

2.

21/1 o pow. 0,0673 ha Dzików              KW 57004

pow. lokalu 70,70 m2 piwnica o pow. 28,60 m2 pom. gosp. o pow. 14,50 m2 garaż o pow. 12,10 m2

Najem na czas nieoznaczony

176,75 zł

36,25 zł

+ 42,35 zł

=78,60 zł

Lokal na parterze nr 3

3.

21/1 o pow. 0,0673 ha Dzików               KW 57004

pow. lokalu 104,4 m2 strych o pow. 36,60 m2,

piwnica 8,60 m2  pom gosp. o pow. 19,50 m2

Najem na czas nieoznaczony

261,00 zł.

48,75 zł

Lokal na poddaszu nr 4

Do miesięcznej stawki czynszu za garaż i pomieszczenie gospodarcze murowane  doliczony będzie obowiązujący podatek VAT.

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach, w miejscowości Dzików oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce, bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

                                                                                               Wójt

                                                                                     (-)  Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

Data publikacji 28.07.2017

Rejestr zmian
Autor : Katarzyna Kocik

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 100 wizyt