Rok 2017

Data publikacji 03.10.2017

Zarządzenie nr 63/2017 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gaworzyce przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR  63/2017

WÓJTA GMINY GAWORZYCE

z dnia 3 października 2017r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gaworzyce  przeznaczonych do dzierżawy .

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446, 1579, 1948 z 2017r. poz. 730, 935), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 2147, 2260, z 2017r. poz.624,820,1509,1529,1595), oraz § 8 ust. 1 i 2 Uchwały Rady Gminy Nr XXV/143/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Gaworzyce oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych dzierżawców następujące  nieruchomości rolne stanowiące własność Gminy Gaworzyce oznaczone:

  1. dz. nr 74/4 o pow. 0,6069 ha położona w obrębie Grabik
  2. dz. nr 47 o pow. 1,4100 ha położona w obrębie Kłobuczyn
  3. dz. nr 91 o pow. 1,0100 ha położona w obrębie Kłobuczyn
  4. dz. nr 123 o pow. 0,7300 ha położona w obrębie Dalków
  5. część dz. nr 54/2 o pow. 0,27 ha położona w obrębie Dalków
  6. dz. nr 137 o pow. 0,4800 ha oraz 139 o pow. 9800 m2 położone w obrębie Dalków.

 

§ 2.

 

Wykaz nieruchomości o których mowa w § 1. podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach, we wszystkich miejscowościach gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głos Głogowa.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

 

Wójt

                                                                                                 (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  Załącznik nr 1

                                                                                                                                                                   do Zarządzenia Nr 63/2017

                                                                                                                                                                   Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                                                                                   z dnia 3 października 2017r.

WYKAZ

nieruchomości rolnych położonych w Gminie Gaworzyce przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców

 

Lp.

Numer

działki i określenie w ewidencji gruntów

powierz

w ha (dzierżawiona)

Nr

Księgi

Wieczystej

Położenie

Przeznaczenie

w SUiKZP lub MPZP  

Rodzaj

zbycia

nieruchomości

Stawka rocznego czynszu dzierżawnego

Opis nieruchomości

1.

74/4

(R IIIa)

0,6069

LE1G/00031351/2

Obręb

Grabik

5.R – tereny z przewaga użytkowania rolniczego oraz istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 20 kV

Dzierżawa na okres do 3 lat

2,16 dt pszenicy

grunt rolny

 

2.

47

(R II 0,08 ha, R IIIa 1,33 ha)

1,41

LE1G/00033692/8

Obręb Kłobuczyn

R – tereny rolnicze

Dzierżawa na okres do 3 lat

20,10 dt pszenicy

grunt rolny

 

3.

91

(R IIIa)

1,01

LE1G/00033692/8

Obręb Kłobuczyn

R – tereny rolnicze

Dzierżawa na okres do 3 lat

3,70 dt pszenicy

grunt rolny

 

4.

123

(R II 0,53 ha, R IIIb 0,20 ha)

0,73

LE1G/00055388/4

Obręb Dalków

6.R – tereny z przewagą użytkowania  rolniczego

Dzierżawa na okres do 3 lat

2,90 dt pszenicy

grunt rolny

 

5.

54/2

(R IIIa R IIIb)

0,27

LE1G/00055388/4

Obręb Dalków

6.R – tereny z przewagą użytkowania  rolniczego

Dzierżawa na okres do 3 lat

2,40 dt pszenicy

grunt rolny

6.

137

(R II 0,20 ha, R IIIb 0,21 ha, N 0,07 ha)

139

(R II 0,53 ha, R IIIb 0,20 ha)

0,48

 

 

0,98

LE1G/00015451/5

 

LE1G/00055388/4

Obręb Dalków

1.ZC – tereny dla cmentarzy,

8.R – tereny z przewagą użytkowania rolniczego

Dzierżawa na okres do 3 lat

4,50 dt pszenicy

grunt rolny

 

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno - prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach, we wszystkich miejscowościach gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głos Głogowa.

Wójt

                                                                                                                                              (-) Jacek Szwagrzyk

Data publikacji 03.10.2017

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 125 wizyt