Rok 2017

Data publikacji 01.12.2017

Zarządzenie nr 83/2017 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 83/2017

WÓJTA GMINY GAWORZYCE

z dnia 1 grudnia 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego przeznaczonego  do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

 

            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 2147, 2260 z 2017r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1595), § 9 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXIII/134/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 23 marca 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gaworzyce na lata 2009-2019, § 6 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr XXV/143/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Gaworzyce oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania, Uchwały Nr XXII/178/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy oraz Uchwały Nr XXVII/222/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zarządzam co następuje:

 

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 4 o pow. 71,32 m2 położony w Dalkowie nr 1a wraz z udziałem w części wspólnej budynku oraz gruncie działki Nr 49/1 dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi KW LE1G/00031352/9 na rzecz dotychczasowego najemcy Marcina Jana Paszkiewicz.

 

§ 2.

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głos Głogowa, we wszystkich miejscowościach gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce, bip.gaworzyce.com.pl

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy

 

§ 4.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  podpisania

 

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

Załącznik nr 1  do

Zarządzenia  Nr 83/2017 Wójta Gminy Gaworzyce

z dnia 1 grudnia 2017r.

 

 

 

W Y K A Z

 

nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Dalkowie 1a/4 stanowiącego własność Gminy Gaworzyce przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy Marcina Jana Paszkiewicz

 

L.p

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów

Powierzchnia lokalu i zestawienie pomieszczeń

Opis nieruchomości

Wartość lokalu wg wyceny rzeczoznawcy

Kwota bonifikaty 40%

Kwota do zapłaty

 1.

Dalków 1a

KW LE1G/00031352/9

dz. nr 49/1

o pow. 412 m2

udz. 1735/10000

71,32 m2

(trzy pokoje, kuchnia, łazienka z WC, kotłownia, przedpokój )

Lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze budynku wielolokalowego

42.300,00 zł

16.920,00 zł

25.380,00zł

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach,  we wszystkich miejscowościach gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce, bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głos Głogowa.

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie do dnia 18 stycznia 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach przy ul. Okrężnej 85.

 

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

 

Data publikacji 01.12.2017

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 164 wizyt