Rok 2018

Data publikacji 31.01.2018

Zarządzenie nr 17/2018 - w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Gaworzycach oraz do Publicznego Przedszkola w Gaworzycach

ZARZĄDZENIE NR 17/2018

Wójta Gminy Gaworzyce

z dnia 30 stycznia 2018r.

 

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego oraz do Publicznego Przedszkola w Gaworzycach, dla których Gmina Gaworzyce jest organem prowadzącym.

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 określa się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkola gminnego na rok szkolny 2018/2019 określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Gaworzyce.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy

Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gaworzyce

Nr 17 /2018 z dnia 30 stycznia 2018r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Od dnia

Do dnia

Do godziny

Harmonogram czynności

 

31.01.2018r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Rekrutacja

1.02.2018r.

09.03.2018r.

15.00

Składanie w sekretariacie szkoły podpisanych przez rodziców lub opiekunów wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

 

12.03.2018r.

15.00

Prace Komisji Rekrutacyjnej

 

13.03.2018r.

9.00

Opublikowanie w szkole list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów nie zakwalifikowanych .

13.03.2018r.

16.03.2018r.

15.00

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

 

19.03.2018r.

09.00

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nie przyjętych .

Rekrutacja nabór uzupełniający

16.08.2018 r.

17.08.2018r.

15.00

Składanie w szkole wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami i oświadczeniami.

 

21.08.2018r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej

 

22.08.2018r.

1.09.2000

Opublikowanie w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

22.08.2018r.

24.08.2018r.

15.00

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

 

27.08.2018r.

9.00

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nie przyjętych .

 

Na podstawie art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9ustawy Prawo oświatowe:

- do 7 dni   od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata .

- do 5 dni  od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia,

- do 7 dni  od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

- do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gaworzyce

Nr 17 /2018 z dnia 30 stycznia 2018r.


 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do Publicznego Przedszkola w Gaworzycach na rok szkolny 2018/2019


 

Od dnia

Do dnia

Do godziny

Harmonogram czynności

 

 

do 31.01.2018r.

 

Upublicznienie kryteriów naboru i harmonogramu czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznego przedszkola

 

do 9.03.2018r.

 

Przyjmowanie  deklaracji o chęci pozostania dziecka w przedszkolu

Rekrutacja

12.03.2018r.

26.03.2018r.

15.00

Składanie wniosków o przyjęciu do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów .

27.03.2018r.

04.04.2018r.

15.00

Prace Komisji Rekrutacyjnej w tym m.in. weryfikacja złożonych wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( art.150 -Prawo Oświatowe)

 

09.04.2018r.

9.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów nie zakwalifikowanych .

13.03.2018r.

16.03.2018r.

15.00

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

 

19.03.2018r.

09.00

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nie przyjętych .

12.04.2018r.

13.04.2018r.

14.00

Potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

23.04.2018r.

10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Rekrutacja - nabór uzupełniający

7.05.2018r.

11.05.2018r.

15.00

Składanie wniosków o przyjęciu do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów .

14.05.2018r.

15.05.2018r.

14.00

Prace Komisji Rekrutacyjnej

 

21.05.2018r. 08.2018r.

9.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych .

22.05.2018r.

25.05.2018r.

14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

04.06.2018r.

10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

Na podstawie art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9ustawy Prawo oświatowe:

- do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola,

- do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia,

- do 7 dni  od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

- do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Załączniki

Data publikacji 31.01.2018

Data modyfikacji 31.01.2018
Rejestr zmian
Autor : Lucyna Gaj

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 156 wizyt