Rok 2018

Data publikacji 02.03.2018

Zarządzenie nr 28/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gaworzyce przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR 28/2018

WÓJTA GMINY GAWORZYCE

Z DNIA 2 marca 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gaworzyce  przeznaczonej do dzierżawy .

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 z 2018 r. poz. 130), art. 35 ustawy z dnia         21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 121, 50) oraz § 8 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Nr XXV/143/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Gaworzyce oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

            Przeznaczam do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy część nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 275 o pow. 140 m2 położonej w miejscowości Kłobuczyn.

 

§ 2.

 

Wykaz nieruchomości o których mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach, we wszystkich miejscowościach gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głosie Głogowa.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  podpisania

 

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

          

 

 

 

                                                                                                                                                                  Załącznik nr 1

                                                                                                                                                                  do Zarządzenia Nr 28/2018

                                                                                                                                                                   Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                                                                                    z dnia 2 marca 2018 r.

 

WYKAZ

części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kłobuczyn obręb Kłobuczyn przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat

 

Lp.

Numer

działki i określenie w ewidencji gruntów

powierz

w m2 (dzierżawiona)

Nr

Księgi

Wieczystej

 

Położenie

Przeznaczenie w MPZP wsi Kłobuczyn

Rodzaj

zbycia

nieruchomości

Stawka rocznego czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Opis nieruchomości

1.

275

(Br-RIVb) o pow.  0,15 ha

140

LE1G/00035805/8

Kłobuczyn Obręb

Kłobuczyn

39 UI – usługi inne (straż pożarna)

Dzierżawa na okres do 3 lat

0,03 zł/1m2 nie mniej niż 20,00 zł

Zgodnie z zarządzeniem Nr 28/2013 z dnia 15.04.2013r.

zgodnie z Zarządzeniem Wójta

ogród przydomowy

 

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach,  we wszystkich miejscowościach gminy, na stronie internetowej Gminy Gaworzyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głosie Głogowa.

 

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

Załączniki

  • 43 KB
    02.03.2018 10:59
Data publikacji 02.03.2018

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 159 wizyt