Rok 2018

Data publikacji 02.03.2018

Zarządzenie nr 29/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego (gabinet stomatologiczny) stanowiącego własność Gminy Gaworzyce przeznaczonego do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR 29/2018

WÓJTA GMINY GAWORZYCE

z dnia 2 marca 2018r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gaworzyce  przeznaczonego do dzierżawy .

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232, z 2018 poz. 130), art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, 50),        § 8 Uchwały Rady Gminy Nr XXV/143/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Gaworzyce oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania oraz Zarządzenia nr 40/2012 z dnia 11 czerwca 2012r., zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

            Przeznaczam do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy lokal użytkowy usytuowany na parterze w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gaworzycach przy ul. Dworcowej 200, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1141/11

 

§ 2.

 

Wykaz nieruchomości o których mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach, we wszystkich miejscowościach gminy oraz na stronie internetowej Gminy Gaworzyce bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  podpisania

 

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

 

           

 

 

 

                                                                                                                                                                  Załącznik nr 1

                                                                                                                                                                   do Zarządzenia Nr 29/2018

                                                                                                                                                                    Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                                                                                    z dnia 2 marca 2018 r.

 

WYKAZ

lokalu użytkowego położonego na parterze w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gaworzycach przy ul. Dworcowej 200 przeznaczonego do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowego dzierżawcy

 

 

Lp.

Nr działki, określenie w ewidencji gruntów, Księga Wieczysta

powierzchnia lokalu użytkowego w m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Wysokość miesięcznej stawki czynszu netto za 1 m2

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji czynszu

Rodzaj zbycia nieruchomości

1.

dz. nr 1141/11 (Bi) o pow. 976 m2 obręb Gaworzyce

KW LE1G/00057485/8

15,15

Lokal użytkowy położony na parterze w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gaworzycach przy ul. Dworcowej 200

26U – usługi

Lokal wykorzystywany będzie jako gabinet stomatologiczny

31,00 zł/1m2 + obowiązujący podatek VAT

miesięcznie z góry do 10 każdego miesiąca

zgodnie z Zarządzeniem Wójta

Dzierżawa na okres do 3 lat

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach,  we wszystkich miejscowościach gminy oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głos Głogowa.

 

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

 

Załączniki

  • 40 KB
    02.03.2018 11:00
Data publikacji 02.03.2018

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 211 wizyt