Rok 2018

Data publikacji 02.03.2018

Zarządzenie nr 31/2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych rolnych stanowiących własność Gminy Gaworzyce

ZARZĄDZENIE NR 31/2018

WÓJTA GMINY GAWORZYCE

 z dnia 2 marca 2018r.

 

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości gruntowych  niezabudowanych rolnych stanowiących własność Gminy Gaworzyce.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875, 2232, z 2018r. poz. 130), art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 i art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 121, 50), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 1490), § 6 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Rady Gminy Nr XXV/143/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Gaworzyce oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania, Uchwały Rady Gminy Gaworzyce Nr XVI/139/2016 z dnia 27 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz Zarządzeniem nr 81/2017 z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

 1. Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej rolnej oznaczonej numerem geodezyjnym 101/1, 102/2, oraz 105/2 o łącznej powierzchni 1,2266 ha zapisanej w Księdze Wieczystej LE1G/00035333/8 położonej w obrębie Kłobuczyn, gmina Gaworzyce - zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

 1. Zatwierdzam Regulamin dotyczący sprzedaży w/w nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – zgodnie załącznikiem nr 2.

 

 1. Powołuję Komisję przetargową w celu przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż w/w  nieruchomości – zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 2.

 

Ogłoszenie jak w § 1 ust. 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach przez okres 30 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej -Głos Głogowa, we wszystkich miejscowościach gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce, bip.gaworzyce.com.pl

 

§ 3.     

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

                                                                                                                                           Załącznik Nr 1

                                                                                                                                           do Zarządzenia Nr 31/2018

                                                                                                                                           Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                                                           z  dnia 2 marca 20178.

 

 

OGŁOSZENIE

zapraszam do wzięcia udziału w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 101/1, 102/2 oraz 105/2 o łącznej powierzchni 1,2266 ha zapisanej w Księdze Wieczystej LE1G/00035333/8 położonej w obrębie Kłobuczyn, gmina Gaworzyce.

 

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla parku elektrowni wiatrowych Gaworzyce (uchwała Rady Gminy Gaworzyce Nr XXX/180/2010 z dnia 30 marca 2010r.) ww. nieruchomości oznaczone są symbolem R – tereny rolnicze.

 

Działka nr 101/1 o pow. 0,26 ha (RIIIa) położona jest w obrębie Kłobuczyn, oddalona od wsi Kłobuczyn około 1 km. Dojazd do działki drogą powiatową asfaltową następnie zjazd na drogę gruntową. Działka położona jest w sąsiedztwie gruntów ornych i drogi Krajowej Nr 3.

Działka nr 102/2 o pow. 0,5177 ha (RIIIa) położona jest w obrębie Kłobuczyn, oddalona od wsi Kłobuczyn około 1 km. Dojazd do działki drogą powiatową asfaltową następnie zjazd na drogę gruntową. Działka położona jest w sąsiedztwie gruntów ornych i drogi Krajowej Nr 3.

Działka nr 105/2 o pow. 0,4489 ha (RIIIa) położona jest w obrębie Kłobuczyn, oddalona od wsi Kłobuczyn około 1 km. Dojazd do działki drogą powiatową asfaltową następnie zjazd na drogę gruntową. Działka położona jest w sąsiedztwie gruntów ornych i drogi Krajowej Nr 3. Działka odłoguje, porośnięta jest samosiewami drzew i krzewów oraz chwastami wieloletnimi.

 

Nieruchomości objęte przetargiem, stanowią nieruchomości rolne, a w myśl art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196, 2233) nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny

 

Cena wywoławcza – 36.235,00 zł

Wadium – 3.600,00 zł

 

Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy w BS Przemków Filia w Gaworzycach nr 28 8653 0004 0000 0093 4507 0010 najpóźniej  do dnia 5 kwietnia 2018r.

 

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 10 kwietnia 2018r. o godz. 1000 w Sali Nr 21  w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, 59-180 Gaworzyce, ul. Okrężna 85.

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które:

a) spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196, 2233)

b) wpłaciły w terminie do dnia 5 kwietnia 2018 roku wadium na konto Urzędu Gminy w Gaworzycach

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który został ustalony jako nabywca zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócona na wskazane konto nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Regulaminem sprzedaży nieruchomości”, który stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2018 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 2 marca 2018r.

Dodatkowe informacje można również uzyskać w Urzędzie Gminy w Gaworzycach,   ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce (pokój nr 9, tel. (076) 8316-285 w. 46)

 

 

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Załącznik nr 2

                                                                                                          do Zarządzenia Nr 31/2018

                                                                                                          Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                          z dnia 2 marca 2018r.

 

REGULAMIN

SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ ROLNEJ NUMER 101/1, 102/2 oraz 105/2 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE KŁOBUCZYN GM. GAWORZYCE W DRODZE I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.

 

 1. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:
 1. dowód wpłaty wadium,
 2. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały
 3. pisemne oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196, 2233). Wzory wymaganych oświadczeń stanowią załączniki nr 3, 4, 5, 6 do niniejszego zarządzenia.
 4. pisemne oświadczenie o znajomości przedmiotu sprzedaży i granic nieruchomości, braku zastrzeżeń do przedmiotu sprzedaży, kupna wstanie istniejącym oraz o nabywaniu nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.
 5. osoby fizyczne: aktualny dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
 6. w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.
 7. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.
 8. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).
 9. za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.
 1. W przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiegają się małżonkowie, warunkiem uczestniczenia w przetargu jest obecność obojga małżonków. Przystępujące samodzielnie do przetargu osoby fizyczne (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej), obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 2. Przewodniczący komisji przetargowej lub upoważniony przez niego członek komisji otwierając przetarg informuje uczestników o:
 1. podstawowych cechach nieruchomości tj. położeniu, oznaczeniu i powierzchni wg danych ewidencji gruntów i budynków,
 2. przeznaczeniu nieruchomości,
 3. ewentualnych obciążeniach i zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,
 4. cenie wywoławczej,
 5. wysokości minimalnego postąpienia,
 6. skutkach uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia aktu notarialnego,
 7. liczbie osób dopuszczonych do przetargu wymieniając je z imienia i nazwiska (nazwy) zgodnie ze sporządzoną listą uczestników przetargu, którzy wpłacili wadium
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej powiększonej co najmniej o jedno postąpienie.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała
 4. W przetargu uczestniczyć mogą osoby które wpłaciły na konto Urzędu Gminy – BS Przemków Filia w Gaworzycach nr 28 8653 0004 0000 0093 4507 0010 wadium w formie pieniężnej w wysokości 3.600,00 zł do dnia 5 kwietnia 2018r. (przetarg odbędzie się jeżeli przynajmniej 1 osoba do dnia określonego w ogłoszeniu wpłaci wadium) oraz spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196, 2233).
 5. Przetarg odbędzie się dnia 10 kwietnia 2018r.  o godz. 1000 w sali nr 21 w Urzędzie Gminy w Gaworzycach.
 6. Wpłacone wadium zostanie:
  1. zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba uczestnicząca w przetargu wygra przetarg,
  2. zwrócone, jeżeli osoby uczestniczące nie wygrają przetargu.
 7. Wadium zwrócone zostanie w terminie do 3 dni po przetargu.
 8. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz  Gminy Gaworzyce.
 9. Przetarg uważa się za nieważny, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje wyższej ceny nieruchomości o jedno postąpienie.
 10. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu należy wpłacić w całości na konto:

BS Przemków Filia w Gaworzycach nr 93 8653 0004 0000 0093 4507 0004 przed zawarciem aktu notarialnego.

 1. Nabywcy pokryją koszty związane ze sporządzeniem dokumentacji w kwocie 1.100 zł łącznie dla wszystkich działek oraz koszty związane z zawarciem Aktu Notarialnego i wpisu w Księdze wieczystej.
 2. Oferent, który wygra przetarg zostanie poinformowany odrębnym pismem w ciągu 21 dni o terminie podpisania aktu notarialnego.

 

 

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               Załącznik nr 3

                                                                                                                                              do Zarządzenia Nr 31/2018

                                                                                                                                              Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                                                              z dnia 2 marca 2018r.

 

 

WZÓR A

OŚWIADCZENIE NABYWCY O OSOBISTYM PROWADZENIU

GOSPODARSTWA ROLNEGO

 (art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.

o kształtowaniu ustroju rolnego – Dz. U. 2017 r., poz. 2196, 2233)

ORAZ ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH W DANEJ GMINIE WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA RODZINNEGO

( art. 7 ust. 5 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy)

 

 

………………………………………………………………………………………………………..…………...………………

IMIĘ ( IMIONA) I NAZWISKO

…………………………………………………………………………..…………………………….…………………………..

ZAMIESZKAŁY (-A). 1

………………………………………………………………………………..…………………………………………………...

LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ                                                                                                  WYDANYM PRZEZ

………………………………………………………………………………………………..……………………….…………..

NUMER PESEL

 

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że osobiście prowadzę gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 5 lat2 3

położone w miejscowości …………………………..…………. gminie ……………….…………..……...……………………

powiecie ……………………………… woj. …………………………. o ogólnej powierzchni …………………………… ha.

Powierzchnia użytków rolnych4 wyżej wymienionego gospodarstwa,

Których jestem     

                - właścicielem wynosi ……...………………………………………. ha

- użytkownikiem wynosi ……………….……………………..……. ha

- samoistnym posiadaczem wynosi ……………………………..….. ha

- dzierżawcą wynosi ……………………………………….……….. ha

Suma użytków rolnych …………………………..….. ha

Miejscowość, data…………………………………..                                            Podpis ………………………………..

__________________________________________________________________________________________

 

POŚWIADCZAM 5

że oświadczenie …………………………………..…………… zgodne jest ze stanem faktycznym

 

…………………………………………6                                                                            …………………………………

(PODPIS I PIECZĘĆ)                                                                                                                                         (DATA)

_______________________

1 Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

2 Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli pracuje w tym gospodarstwie oraz podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej

3 Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. 

4 Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego przez użytki rolne należy rozumieć grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami. Łączna powierzchnia użytków rolnych nie może przekroczyć 300 ha (art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy). Dowodem potwierdzającym spełnienie tego warunku jest, w myśl art. 7 ust. 5 pkt 2, oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

5 Oświadczenie nabywcy, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, powinno być poświadczone przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminy, oznacza to, iż wymagane jest uzyskanie poświadczenia z każdej z gmin, na terenie, której położone jest to gospodarstwo. W takim przypadku nabywca składa dodatkowo oświadczenie zawarte we wzorze B.

6 Podpis wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub osoby upoważnionej przez te podmioty, o ile z pieczęci urzędowej znajdującej się na takim dokumencie wynika, iż działają one z upoważnienia tych osób (art. 268 a Kpa)

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

                                                                                                                                              Załącznik nr 4

                                                                                                                                              do Zarządzenia Nr 31/2018

                                                                                                                                              Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                                                              z dnia 2 marca 2018r.

                      

 

                                      

                                        WZÓR B

OŚWIADCZENIE O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ, UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE, BĘDĄCYCH

 W SAMOISTNYM POSIADANIU, DZIERŻAWIONYCH PRZEZ ROLNIKA

 INDYWIDUALNEGO¹ (art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.

o kształtowaniu ustroju rolnego – Dz. U. 2017 r., poz. 2196, 2233)

(dotyczy wszelkich nieruchomości rolnych niezależnie od miejsca ich położenia i liczby gospodarstw)

 

………………………………………………………………………….....................................………………………………

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

…………………………………………………………………….......................................……………………………………

ZAMIESZKAŁY (-A)

………………………………………………….......................................………………………………………………………

LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ                                                                                  WYDANYM PRZEZ

…………………………………………......................................………………………………………………………………

NUMER PESEL

 

OŚWIADCZENIE²

 

Oświadczam, że jestem właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem, dzierżawcą niżej wymienionych nieruchomości rolnych³:

Lp.

Miejscowość

Gmina

Powiat

Województwo

Powierzchnia ogółem

w ha

Powierzchnia użytków rolnych⁴

w ha

Forma władania: (własność, użytkowanie wieczyste, samoistne posiadanie, dzierżawa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, data……………………………..                         Podpis………………………………

______________________

1 W przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminy (tj. gdy wymagane jest uzyskanie poświadczenia z każdej z gmin na wzorze A, na terenie której położone jest to gospodarstwo) nabywca składa dodatkowo oświadczenie zawarte we wzorze B.

2. Oświadczenie to nie wymaga poświadczenia przez wójta( burmistrza, prezydenta miasta).

3. Przy ustalaniu powierzchni nieruchomości rolnych, będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności. Stosuje się odpowiednio do ustalania powierzchni nieruchomości rolnych będących przedmiotem współposiadania na podstawie umowy dzierżawy.

4. Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przez użytki rolne należy rozumieć grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami.

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

                                                                                                          Załącznik nr 5

                                                                                                          do Zarządzenia Nr 31/2018

                                                                                                          Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                          z dnia 2 marca 2018r.

 

 

WZÓR C

OŚWIADCZENIE PO NOWELIZACJI USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO O

POSIADANIU STAŻU PRACY W ROLNICTWIE

(art.7 ust. 8 w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.

o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. z 2017 r., poz. 2196, 2233)

 

………………………………………………………………………...................................………..………………………

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKA

…………………………………………………………………………......................................…………….………………

ZAMIESZKAŁY (-A)

………………………………………………………………………................................…………………………………

LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ                                                                                  WYDANYM PRZEZ

…………………………………………………………......................................……….……………………………………

NUMER PESEL

 

Dowody potwierdzające posiadanie stażu pracy w rolnictwie, przy kwalifikacjach, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17.01.2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą, wydanym na podstawie art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego/ Dz. U. 2012 r., poz. 803 ze zm./

 

Oświadczam, iż jako osoba fizyczna, w związku z definicją rolnika określoną w art. 6 ust. 2 pkt 2 powyższej ustawy posiadam staż pracy w rolnictwie, na dowód czego załączam:

 

 1. przy podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników – zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 2. przy prowadzeniu przez osobę przejmującą gospodarstwo rolne działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha będącym:
 1. jej własnością – jest:

- akt notarialny,

- prawomocne orzeczenie sądu,

- wypis z księgi wieczystej,

- wypis z ewidencji gruntów i budynków,

- zaświadczenie właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

- inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające łączną powierzchnię, położenie i stan prawny posiadanego gospodarstwa rolnego,

 1. przedmiotem użytkowania wieczystego – jest jeden z dokumentów wymienionych w lit. a tiret pierwsze – czwarte,
 2. przedmiotem dzierżawy – jest jeden z dokumentów wymienionych w lit. a tiret pierwsze – czwarte lub kopia umowy dzierżawy z datą pewną,
 1. przy zatrudnieniu w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, przy wykonywaniu pracy związanej z prowadzeniem działalności rolniczej – świadectwo pracy;
 2. przy wykonaniu pracy związanej z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej – zaświadczenie o wykonywaniu pracy;
 3. przy odbyciu stażu, o którym mowa w art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.), obejmującego wykonanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej – zaświadczenie o odbyciu stażu.

 

 

 

………………………………, dnia……………………            ….…………………………..

(PODPIS)

 

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

                                                                                                          Załącznik nr 6

                                                                                                          do Zarządzenia Nr 31/2018

                                                                                                          Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                          z dnia 2 marca 2018r.

 

 

 WZÓR D

 

OŚWIADCZENIE PO NOWELIZACJI USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO O

POSIADANIU ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI

(art. 7 ust. 8 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.

o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. z 2017 r., poz. 2196, 2233)

 

Oświadczam, że posiadam odpowiednie kwalifikacje rolnicze o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17.01.2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą, wydanym na podstawie art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz. U. 2012 r., poz. 803 ze zm./ w związku z definicją rolnika określoną w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy, na dowód czego załączam:

 

………………………………………………………………………...…………………………….…

 

…………………………………………………….………………………...…………………………

 

…………………………………….…………………………………………...………………………

 

……………………………………………………………………………………..……………….…

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………., dnia…………………                                  ………….………………

(PODPIS)

 

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

      

                                                                                                          Załącznik Nr 7

                                                                                                          do Zarządzenia Nr 31/2018

                                                                                                          Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                          z dnia 2 marca 2018r.

 

 

 

Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia w dniu 10 kwietnia 2018r.   o godz. 1000  I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych rolnych położonych w obrębie Kłobuczyn w następującym składzie:

 

1. Przewodniczący     -     Anna Młynarczyk

2. Członek                  -    Alina  Kuntschke - Gabrysz

3. Członek                  -     Zofia Piwień

4. Członek                  -     Ewa Leszczak

 

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

 

Załączniki

Data publikacji 02.03.2018

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 173 wizyt