Urząd Gminy Gaworzyce

Obwieszczenie Wójta Gminy - wszczęcie postępowania - wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociagowej i kanalizacji

                                                                    Gaworzyce, dnia 29 października 2013r.

GN 6730.8.2013

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr  80, poz. 717) zawiadamiam, że w dniu 09.08.2011r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące rozpatrzenia wniosku Gminy Gaworzyce ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce, reprezentowanej przez BPIŚiM EKOPROJEKT Sp z o.o ul. Batorego 126 a, 67-725 Zielona Góra, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

„Budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych nr: 12/1, 12/17, 13, 14/3, 15, 16/1, 16/2, 20, 21/1, 21/2, 22, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/11, 23/12, 24, 25, 26, 27/7, 28, 647/6, 717/3, 737/1, 738/1, 738/4, 739, 740/1, 741/1, 741/2, 742, 743, 1019, 1032, 1045, 1051 położonych w obrębie ewidencyjnym Gaworzyce, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.”

 

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędu Gminy Gaworzyce, pok. nr 9, 59-180 Gaworzyce, ul. Okrężna 85.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od daty obwieszczenia, zainteresowane strony mogą wnieść ewentualne uwagi i wnioski przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Wójt

                                                                                              (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 29.10.2013
Data modyfikacji : 29.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Gaworzyce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Młynarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Litwin
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Litwin

Opcje strony

do góry