Urząd Gminy Gaworzyce

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - inwestycja celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji

Gaworzyce, dnia 29 października 2013r.

GN 6730.8.2013

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071)

 

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 24.09.2013r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące rozpatrzenia wniosku Gminy Gaworzyce ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce, reprezentowanej przez BPIŚiM EKOPROJEKT Sp z o.o ul. Batorego 126 a, 67-725 Zielona Góra, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

 

„Budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych nr: 12/1, 12/17, 13, 14/3, 15, 16/1, 16/2, 20, 21/1, 21/2, 22, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/11, 23/12, 24, 25, 26, 27/7, 28, 647/6, 717/3, 737/1, 738/1, 738/4, 739, 740/1, 741/1, 741/2, 742, 743, 1019, 1032, 1045, 1051 położonych w obrębie ewidencyjnym Gaworzyce, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.”

 

W związku z powyższym i n f o r m u j ę, iż w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, osoby będące stronami postępowania, mogą w Urzędzie Gminy Gaworzyce, pok. nr 9 zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić wnioski, uwagi i zastrzeżenia.

 

Wójt

                                                                                              (-) Jacek Szwagrzyk

 

Metadane

Data publikacji : 29.10.2013
Data modyfikacji : 29.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Gaworzyce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Młynarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Litwin
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Litwin

Opcje strony

do góry