Urząd Gminy Gaworzyce

Obwieszczenie WG z dn.27.11.2013r. - zakończenie postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA  GMINY  GAWORZYCE

 

z   dnia  27 lISTOPADA 2013 r.

 

Stosownie  do  art. 53  ust, 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  ( Dz. U, z 2003r. Nr 80,  poz. 717 ze zmianami )           z a w i a d a m i a m, że  zostało  zakończone  postępowanie  w  sprawie  wydania  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji   inwestycji   celu   publicznego   p.n. 

 

„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla wsi Dzików, na działkach ewidencyjnych nr: 12/1, 12/17, 13, 14/3, 15, 16/1, 16/2, 20, 21/1, 21/2, 22, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/11, 23/12, 24, 25, 26, 27/7, 28, 647/6, 717/3, 737/1, 738/1, 738/4, 739, 740/1, 741/1, 741/2, 742, 743, 1019, 1032, 1045, 1051 położonych w obrębie ewidencyjnym Gaworzyce, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.”

 

            W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Z uprawnień można skorzystać w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach w godzinach urzędowania.

 

Wójt

                                                                                              (-) Jacek Szwagrzyk

Metadane

Data publikacji : 27.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Gaworzyce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Młynarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Litwin

Opcje strony

do góry