Urząd Gminy Gaworzyce

Zawiadomienie - przebudowa linii napowietrznej 20kV w Gaworzycach

Gaworzyce, dnia 27 listopada 2013r.

GN 6730.9.2013

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071)

 

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 11.10.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące rozpatrzenia wniosku pana Ludwika Wańkowicz reprezentującemu ELIT Usługi Informatyczne i Elektryczne z siedzibą przy ul. Bronisława Chyły 3, 59-220 Legnica, działającego w imieniu TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  „Przebudowie odcinka linii napowietrznej 20 kV zasilającej stacje transformatorową nr ST-887-6 na linię kablową, na działce ewidencyjnej nr 581/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Gaworzyce przy ulicy Szkolnej, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie

 

W związku z powyższym i n f o r m u j ę, iż w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, osoby będące stronami postępowania, mogą w Urzędzie Gminy Gaworzyce, pok. nr 9 zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić wnioski, uwagi i zastrzeżenia.

 

Wójt

                                                                                                          (-) Jacek Szwagrzyk

 

Metadane

Data publikacji : 27.11.2013
Data modyfikacji : 27.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Gaworzyce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Młynarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Litwin
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Litwin

Opcje strony

do góry