Urząd Gminy Gaworzyce

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gmina Gaworzyce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminy Gaworzyce .

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09.23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Litwin, e.litwin@gaworzyce.com.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 768316285 wew. 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95.

Gmina Gaworzyce posiada szczegółowe opracowanie programu dostępności obiektów będących własnością Gminy Gaworzyce, poniżej wyszczególniono podstawowe elementy dla budynku, w którym mieści się

Urząd Gminy:

 1. Urząd Gminy w Gaworzycach mieści się na pierwszym piętrze zabytkowego pałacu w Gaworzycach.
 2. Budynek jest wyposażony w platformę dla osób niepełnosprawnych umożliwiającą wjazd na pierwsze piętro pałacu.
 3. Na parkingu przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. W Sekretariacie Urzędu znajduje się pętla indukcyjna pomocna dla osób słabosłyszących.
 6. Wejście do Urzędu  nie jest  zabezpieczone bramkami.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym/przewodnikiem.
 8. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduję się na parterze budynku.
 9. Na parterze budynku po lewej stronie znajduję się ogólnodostępny telefon z listą numerów wewnętrznych do pracowników urzędu.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. Na schodach i wszelkich innych zmianach poziomu zastosowano oznaczenia kontrastowe.
 12. W budynku znajduje się materac ewakuacyjny dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 13. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Jest możliwość skorzystania z funkcji tłumacza PJM po uprzednim zgłoszeniu na co najmniej 3 dni robocze.

Kontakt ws. dostępności architektonicznej

 1. Anna Bronakowska - telefon - 76 8316 285 w. 45, e-mail: a.bronakowska@gaworzyce.com.pl
 2. Agnieszka Wilusz – telefon – 76 8316 285 w.39, e-mail: a.wilusz@gaworzyce.com.pl

Aplikacje mobilne

- brak aplikacji mobilnych

do góry