Rok 2017

Data publikacji 28.07.2017

Zarządzenie nr 51/2017 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Gaworzyce

ZARZĄDZENIE NR 51/2017

WÓJTA GMINY GAWORZYCE

 z dnia 26 lipca 2017r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Gaworzyce.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 446, 1579, 1948, z 2017r. poz. 730, 935), art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 2147, 2260, z 2017r. poz. 820), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 1490), § 6 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Rady Gminy Nr XXV/143/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Gaworzyce oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania, Uchwały Rady Gminy Gaworzyce Nr XXVII/162/2009 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu oraz Zarządzeniem nr 21/2017 z dnia 22 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zarządzam co następuje:

 

§ 1.

1. Ogłaszam II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kłobuczyn, gmina Gaworzyce oznaczonych numerem geodezyjnym:

 1. 344/5 o pow. 792 m2 zapisanej w Księdze Wieczystej LE1G/00031350/5
 2. 344/6 o pow. 1042 m2 zapisanej w Księdze Wieczystej LE1G/00031350/5   - zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

2. Zatwierdzam Regulamin dotyczący sprzedaży w/w nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – zgodnie załącznikiem nr 2

 

3. Powołuję Komisję przetargową w celu przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż w/w  nieruchomości – zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 2.

Ogłoszenie jak w § 1 ust. 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach przez okres 30 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej -Głos Głogowa, we wszystkich miejscowościach gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce, bip.gaworzyce.com.pl

 

§ 3.     

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy.

 

§ 4.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

             Wójt

                                                                                                 (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

                                                                                                        Załącznik Nr 1

                                                                                                        do Zarządzenia Nr 51/2017

                                                                                                        Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                        z  dnia 26 lipca 2017r.

 

OGŁOSZENIE

 

zapraszam do wzięcia udziału w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Gaworzyce zapisanych w Księdze Wieczystej LE1G/00031350/5 położonych w Kłobuczynie (w MPZP wsi Kłobuczyn oznaczonych symbolem 7 MR/MN/UC zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych, usługi komercyjne).

 

Położenie nr działki

Powierzchnia w m 2

Cena wywoławcza

(w zł netto)

Wadium

(zł)

Kłobuczyn działka nr 344/5

 

792

20.800,00

 

2.000,00

Kłobuczyn działka nr 344/6

 

1042

25.900,00

 

2.500,00

 

Do wylicytowanej kwoty netto doliczony będzie podatek VAT.

 

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przez działkę nr 344/5 przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Kształt działki jest regularny teren płaski. Dojazd i dostęp do nieruchomości dobry, droga o nawierzchni utwardzonej.

 

Przez działkę nr 344/6 przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz znajdują się na niej trzy studzienki kanalizacyjne. Kształt działki jest dość foremny, teren płaski. Dojazd i dostęp do nieruchomości dobry, droga o nawierzchni utwardzonej.

 

Nabywca i każdoczesny właściciel nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zobowiązany jest ustanowić na rzecz Gminy Gaworzyce i jednostki organizacyjnej Gminy Gaworzyce wskazanej przez Wójta Gminy Gaworzyce nieodpłatną i  nieograniczoną w czasie służebność przesyłu, polegającą na:

 1. Prawie do  utrzymania sieci przez powyższą nieruchomość;
 2. Prawie do korzystania i używania sieci zgodnie z jej przeznaczeniem i w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania;
 3. Udostępnieniu nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z remontem, rozbudową, przebudową, konserwacją oraz usuwaniem awarii sieci;
 4. Umożliwieniu dojazdu do sieci, pracy sprzętu i swobodnego dostępu osób upoważnionych przez właściciela sieci poprzez wydzielenie wzdłuż sieci i wokół urządzeń wodociągowych pasa nieruchomości o szerokości 2 mbr oraz wzdłuż sieci i wokół urządzeń  kanalizacyjnych pasa o szerokości 2 mbr. przebiegającym w sposób przedstawiony na kopii mapy zasadniczej która będzie stanowić załącznik do Aktu Notarialnego. Przedmiotowy pas nieruchomości pozostanie wolny od zabudowy (wraz z obiektami małej architektury), składowania materiałów, nasadzeń stałych oraz innych przeszkód.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 31 sierpnia 2017r. w Sali Nr 21

o godz. 1000 dla działki numer 344/5

o godz. 1200 dla działki numer 344/6

w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, 59-180 Gaworzyce, ul. Okrężna 85.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w formie pieniężnej w podanych wyżej wysokościach na konto Urzędu Gminy w BS Przemków Filia w Gaworzycach nr            28 8653 0004 0000 0093 4507 0010 najpóźniej  do dnia 25 sierpnia 2017r.

 

Dowód wpłaty wadium należy okazać przed przystąpieniem do licytacji. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w przypadku gdy osoba  wygrywająca uchyli się od zawarcia aktu notarialnego.

 

Zastrzega się odwołanie i unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, ul. Okrężna 85,      

 59-180 Gaworzyce (pokój nr 9, tel. (076) 8316-285 w. 46).

 

                 Wójt

                                                                                                 (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

 

                                                                                                          Załącznik nr 2

                                                                                                          do Zarządzenia Nr 51/2017

                                                                                                          Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                          z dnia 26 lipca  2017r.

 

REGULAMIN

DOTYCZĄCY TRYBU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH NUMER 344/5 ORAZ 344/6 POŁOŻONYCH W KŁOBUCZYNIE GM. GAWORZYCE W DRODZE II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.

 

 1. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji:

1) dowód wpłaty wadium,

2) dokument stwierdzający tożsamość, a jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przestawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami,

3) podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz stanem technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 1. Przewodniczący komisji przetargowej lub upoważniony przez niego członek komisji otwierając przetarg informuje uczestników o:

1) podstawowych cechach nieruchomości tj. położeniu, oznaczeniu i powierzchni wg danych ewidencji gruntów i budynków,

2) przeznaczeniu nieruchomości,

3) ewentualnych obciążeniach i zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,

4) cenie wywoławczej,

5) wysokości minimalnego postąpienia,

6) skutkach uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia aktu notarialnego,

7) liczbie osób dopuszczonych do przetargu wymieniając je z imienia i nazwiska (nazwy) zgodnie ze sporządzoną listą uczestników przetargu, którzy wpłacili wadium

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej powiększonej co najmniej o jedno postąpienie.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała
 4. W przetargu uczestniczyć mogą osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłaciły na konto Urzędu Gminy – BS Przemków Filia w Gaworzycach nr 28 8653 0004 0000 0093 4507 0010 wadium w formie pieniężnej w podanych w ogłoszeniu wysokościach do dnia              25 sierpnia 2017r. (przetarg odbędzie się jeżeli przynajmniej 1 osoba do dnia określonego w ogłoszeniu wpłaci wadium).

Przetarg odbędzie się dnia 31 sierpnia 2017r. w sali nr 21

o godz. 1000 dla działki numer 344/5

o godz. 1200 dla działki numer 344/6

w Urzędzie Gminy w Gaworzycach.

 1. Wpłacone wadium zostanie:
  1. zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba uczestnicząca w przetargu wygra przetarg,
  2. zwrócone, jeżeli osoby uczestniczące nie wygrają przetargu.
 2. Wadium zwrócone zostanie w terminie do 3 dni po przetargu.
 3. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz  Gminy Gaworzyce.
 4. Przetarg uważa się za nieważny, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje wyższej ceny nieruchomości o jedno postąpienie.
 5. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu należy wpłacić w całości na konto:

BS Przemków Filia w Gaworzycach nr 93 8653 0004 0000 0093 4507 0004 przed zawarciem aktu notarialnego.

 1. Nabywcy pokryją koszty związane ze sporządzeniem dokumentacji w kwocie 400 zł za każda działkę oraz koszty związane z zawarciem Aktu Notarialnego i wpisu w Księdze wieczystej.
 2. Oferent, który wygra przetarg zostanie poinformowany odrębnym pismem w ciągu 21 dni o terminie podpisania aktu notarialnego.

 

 

                Wójt

                                                                                                 (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Załącznik Nr 3

                                                                                                          do Zarządzenia Nr 51/2017

                                                                                                          Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                          z dnia 26 lipca 2017r.

 

 

 

Powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

1. Przewodniczący     -     Anna Młynarczyk

2. Członek                  -    Alina  Kuntschke - Gabrysz

3. Członek                  -     Zofia Piwień

4. Członek                  -     Ewa Leszczak

 

w celu przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kłobuczynie w dniu 31 sierpnia 2017r.

o godz. 1000 dla działki numer 344/5

o godz. 1200 dla działki numer 344/6.

 

            Wójt

                                                                                                 (-) Jacek Szwagrzyk

 

Data publikacji 28.07.2017

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 150 wizyt