Rok 2018

Data publikacji 05.06.2018

Zarządzenie nr 48 w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR 48/2018

WÓJTA GMINY GAWORZYCE

 z dnia 5 czerwca 2018r.

 

w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Gaworzyce.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018r. poz. 994, 1000) art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 67 ustawy z dnia         21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 121, 50, 650, 1000), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 1490), § 6 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Rady Gminy Nr XXV/143/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Gaworzyce oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania, Uchwały Rady Gminy Gaworzyce Nr XXI/174/2017 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz Zarządzeniem nr 34/2017 z dnia 22 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

 1. Ogłaszam IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonych numerem geodezyjnym 402/2 o pow. 0,08 ha zapisanej w Księdze Wieczystej LE1G/00035805/8 położonej w miejscowości Kłobuczyn, gmina Gaworzyce - zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

 1. Zatwierdzam Regulamin dotyczący sprzedaży w/w nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – zgodnie załącznikiem nr 2.

 

 1. Powołuję Komisję przetargową w celu przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż w/w  nieruchomości – zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 2.

 

Ogłoszenie jak w § 1 ust. 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach przez okres 30 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej -Głos Głogowa, we wszystkich miejscowościach gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce, bip.gaworzyce.com.pl

 

§ 3.     

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

Wójt

(-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Załącznik Nr 1

                                                                                                                                           do Zarządzenia Nr 48/2018

                                                                                                                                           Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                                                           z  dnia 5 czerwca 2018r.

OGŁOSZENIE

 

I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 30.08.2017r.

II przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 08.11.2017r.

III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 01.02.2018r.

 

zapraszam do wzięcia udziału w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 402/2 o pow. 0,08 ha zapisanej w Księdze Wieczystej LE1G/00035805/8 położonej w miejscowości Kłobuczyn, gmina Gaworzyce (w MPZP wsi Kłobuczyn oznaczona symbolem 20 MR/MN/UC – zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych, usługi komercyjne).

 

Przedmiotowa działka położona jest w centrum wsi Kłobuczyn. Dojazd i dostęp do nieruchomości drogą utwardzoną asfaltową. Kształt działki foremny, teren płaski.

Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej oraz znajdują się na niej dwie studzienki kanalizacyjne.

Nabywca i każdoczesny właściciel nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zobowiązany jest ustanowić na rzecz Gminy Gaworzyce i jednostki organizacyjnej Gminy Gaworzyce wskazanej przez Wójta Gminy Gaworzyce nieodpłatną i  nieograniczoną w czasie służebność przesyłu, polegającą na:

 1. Prawie do  utrzymania sieci przez powyższą nieruchomość;
 2. Prawie do korzystania i używania sieci zgodnie z jej przeznaczeniem i w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania;
 3. Udostępnieniu nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z remontem, rozbudową, przebudową, konserwacją oraz usuwaniem awarii sieci;
 4. Umożliwieniu dojazdu do sieci, pracy sprzętu i swobodnego dostępu osób upoważnionych przez właściciela sieci poprzez wydzielenie wzdłuż sieci i wokół urządzeń kanalizacyjnych pasa o szerokości 2 mbr. przebiegającym w sposób przedstawiony na kopii mapy zasadniczej która będzie stanowić załącznik do Aktu Notarialnego. Przedmiotowy pas nieruchomości pozostanie wolny od zabudowy (wraz z obiektami małej architektury), składowania materiałów, nasadzeń stałych oraz innych przeszkód.

 

Cena wywoławcza – 22.000,00 zł netto

Wadium – 2.200,00 zł

Do wylicytowanej kwoty netto doliczony będzie podatek VAT.

 

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 10 lipca 2018r. o godz. 1200 w Sali Nr 2.6  w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, 59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy w BS Przemków Filia w Gaworzycach nr 28 8653 0004 0000 0093 4507 0010 najpóźniej  do dnia 5 lipca 2018r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać przed przystąpieniem do licytacji. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w przypadku gdy osoba  wygrywająca uchyli się od zawarcia aktu notarialnego.

 

Zastrzega się odwołanie i unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95,       59-180 Gaworzyce (pokój nr 2.8, tel. (076) 8316-285 w. 46).

Wójt

(-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

                                                                                                          Załącznik nr 2

                                                                                                          do Zarządzenia Nr 48/2018

                                                                                                          Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                          z dnia 5 czerwca 2018r.

 

REGULAMIN

DOTYCZĄCY TRYBU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ NUMER 402/2 POŁOŻONEJ W KŁOBUCZYNIE GM. GAWORZYCE W DRODZE IV PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.

 

 1. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji:

1) dowód wpłaty wadium,

2) dokument stwierdzający tożsamość, a jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przestawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami,

3) podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz stanem technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 1. Przewodniczący komisji przetargowej lub upoważniony przez niego członek komisji otwierając przetarg informuje uczestników o:

1) podstawowych cechach nieruchomości tj. położeniu, oznaczeniu i powierzchni wg danych ewidencji gruntów i budynków,

2) przeznaczeniu nieruchomości,

3) ewentualnych obciążeniach i zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,

4) cenie wywoławczej,

5) wysokości minimalnego postąpienia,

6) skutkach uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia aktu notarialnego,

7) liczbie osób dopuszczonych do przetargu wymieniając je z imienia i nazwiska (nazwy) zgodnie ze sporządzoną listą uczestników przetargu, którzy wpłacili wadium

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej powiększonej co najmniej o jedno postąpienie.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała
 4. W przetargu uczestniczyć mogą osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłaciły na konto Urzędu Gminy – BS Przemków Filia w Gaworzycach nr 28 8653 0004 0000 0093 4507 0010 wadium w formie pieniężnej w wysokości 2.200,00 zł do dnia 5 lipca 2018r. (przetarg odbędzie się jeżeli przynajmniej 1 osoba do dnia określonego w ogłoszeniu wpłaci wadium).

Przetarg odbędzie się dnia 10 lipca 2018r.  o godz. 1200 w sali nr 2.6 w Urzędzie Gminy w Gaworzycach.

 1. Wpłacone wadium zostanie:
  1. zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba uczestnicząca w przetargu wygra przetarg,
  2. zwrócone, jeżeli osoby uczestniczące nie wygrają przetargu.
 2. Wadium zwrócone zostanie w terminie do 3 dni po przetargu.
 3. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz  Gminy Gaworzyce.
 4. Przetarg uważa się za nieważny, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje wyższej ceny nieruchomości o jedno postąpienie.
 5. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu należy wpłacić w całości na konto:

BS Przemków Filia w Gaworzycach nr 93 8653 0004 0000 0093 4507 0004 przed zawarciem aktu notarialnego.

 1. Nabywcy pokryją koszty związane ze sporządzeniem dokumentacji w kwocie 400 zł za każda działkę oraz koszty związane z zawarciem Aktu Notarialnego i wpisu w Księdze wieczystej.
 2. Oferent, który wygra przetarg zostanie poinformowany odrębnym pismem w ciągu 21 dni o terminie podpisania aktu notarialnego.

 

 

Wójt

(-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

 

                                                                                                          Załącznik Nr 3

                                                                                                          do Zarządzenia Nr 48/2018

                                                                                                          Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                          z dnia 5 czerwca 2018r.

 

 

 

Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia w dniu 10 lipca 2018r. o godz. 1200  IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kłobuczynie w następującym składzie:

1. Przewodniczący     -     Anna Młynarczyk

2. Członek                  -    Alina  Kuntschke - Gabrysz

3. Członek                  -     Zofia Piwień

4. Członek                  -     Małgorzata Żyśko

 

Wójt

(-) Jacek Szwagrzyk

 

Data publikacji 05.06.2018

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 64 wizyt