Rok 2018

Data publikacji 02.03.2018

Zarządzenie nr 30/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gaworzyce przeznaczonej do najmu

ZARZĄDZENIE NR 30/2018

WÓJTA GMINY GAWORZYCE

Z DNIA 2 marca 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gaworzyce  przeznaczonej do najmu  

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 poz. 130),  art. 35 ustawy z dnia          21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 121, 50), oraz            § 8 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Nr XXV/143/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Gaworzyce oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego użytkownika pomieszczenie gospodarcze położone w Gaworzycach w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 301/9 o pow. 0,08 ha zapisanej w KW LE1G/00023031/4 – zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2.

 

            Przeznaczam do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego użytkownika część nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 301/9 o pow. 0,08 ha zapisanej w KW LE1G/00023031/4 położonej w Gaworzycach – zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

 

Wykaz nieruchomości o których mowa w § 1 i § 2 podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach, we wszystkich miejscowościach gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głos Głogowa.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta  Gminy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  podpisania

 

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  Załącznik nr 1

                                                                                                                                                                   do Zarządzenia Nr 30/2018

                                                                                                                                                                   Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                                                                                   z dnia 2 marca 2018 r.

 

WYKAZ

 

pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego do oddania w najem w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowego użytkownika na okres do 3 lat

 

Lp.

Nr działki, określenie w ewidencji gruntów, Księga Wieczysta

powierzchnia pom. gospodarczego w m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym

Wysokość miesięcznej stawki czynszu netto za 1 m2

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji czynszu

Rodzaj zbycia nieruchomości

1.

dz. nr 301/9 (Br-RIVa) o pow. 0,08 ha obręb Gaworzyce

KW LE1G/00023031/4

40,00

Pomieszczenie gospodarcze

3MNU – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami

2,50 zł/1m2 + obowiązujący podatek VAT

miesięcznie z góry do 10 każdego miesiąca

zgodnie z Zarządzeniem Wójta

najem na okres do 3 lat

 

 

Najemca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu wszelkich obciążeń publiczno - prawnych związanych z przedmiotem najmu, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach,  we wszystkich miejscowościach gminy, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głos Głogowa.

 

 

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  Załącznik nr 2

                                                                                                                                                                  do Zarządzenia Nr 30/2018

                                                                                                                                                                  Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                                                                                  z dnia 2 marca 2018 r.

 

WYKAZ

 

części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gaworzyce przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowego użytkownika na okres do 3 lat

 

Lp.

Nr działki, określenie w ewidencji gruntów, Księga Wieczysta

powierzchnia w m2 (dzierżawiona)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym

Wysokość miesięcznej stawki czynszu netto za 1 m2

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji czynszu

Rodzaj zbycia nieruchomości

1.

dz. nr 301/9 (Br-RIVa) o pow. 0,08 ha obręb Gaworzyce

KW LE1G/00023031/4

60,00

grunt przy pomieszczeniu gospodarczym

3MNU – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami

1,00 zł/1m2 + obowiązujący podatek VAT

miesięcznie z góry do 10 każdego miesiąca

zgodnie z Zarządzeniem Wójta

najem na okres do 3 lat

 

 

Najemca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu wszelkich obciążeń publiczno - prawnych związanych z przedmiotem najmu, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach,  we wszystkich miejscowościach gminy, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głos Głogowa.

 

 

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

 

Załączniki

  • 47 KB
    02.03.2018 11:00
Data publikacji 02.03.2018

Rejestr zmian
Autor : Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 205 wizyt